Details

Kan symboler överföra mening? :en teoretisk diskussion om kommunikation

by Karlsson, Stefan

Abstract (Summary)
Detta arbete är uppdelat i två delar. Först ges en praktisk/teknisk syn på kommunikation som sedan övergår till en bredare språkteoretisk utgångspunkt. Arbetet har det övergripande syftet: Att öka förståelsen för hur mening överförs mellan människor genom användningen av symboler. Första delen koncentrerar på att beskriva hur kommunikation sker med hjälp av symboler i datoriserade informationssystem. Ett försök görs att kombinera två kommunikations¬¬modeller för att utveckla ett analys- och utvecklingsverktyg, dels Shannon & Weavers (1949), the Mathematical Theory of Communication, dels Langefors (1995), den infologiska ekvationen. För att förstå hur kommunikation kan ske i datoriserade system är det nödvändigt att förstå hur människor tolkar data i form av symboler och tecken. Detta visade sig vara ett mycket komplicerat och svårt problem. Den andra delen går därför närmare in på grundläggande mänskliga aspekter av kommunikation. För att förstå hur symboler tolkas är det nödvändigt att ha en förståelse om vad vårt språk är och hur det används. Det är också nödvändigt att undersöka hur språket och verkligheten hör ihop samt redovisa de ontologiska och epistemologiska antaganden som görs. Resultatet blir att tolkning av symboler inte är en akt som kan isoleras och analyseras som en process endast mellan en människa och en symbol, vilket var ett nödvändigt under¬liggande antagande för att kunna kombinera Langefors modell med Shannon & Weavers. För att symboler ska kunna tolkas och för att kunna skapa nya symboler krävs andra förbindelser mellan människor än de som är direkt observerbara. Inter¬subjektivitet kräver att människor är delaktiga i någon form av kollektiv tankevärld. Kommunikation kan inte illustreras i en modell som enbart innehåller en tolkande människa och ett tolkat objekt. En sådan indelning är meningslös därför att tolknings¬processen är intersubjektiv och inte kan illustreras utan ytterligare subjekt. Människan kan därför inte ses som en isolerad ö till vilken man sänder en symbol i form av ett fristående objekt som sedan ska tolkas till något meningsfullt. Slutsatsen blir att bästa sättet att utveckla framtidens datoriserade informationssystem är att bygga system som underlättar personliga möten och kommunikation, snarare än att fokusera på avancerade tekniska lösningar.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.