Details

K2-reglerna : En studie av uppfattningar kring förenkling The K2 regulation : A study of conceptions regarding simplification

by Hanson, Malin; Lyth, Malin

Abstract (Summary)

Sammanfattning

 

Titel: K2-reglerna – En studie av uppfattningar kring förenkling

 

Författare: Malin Hanson och Malin Lyth

Handledare: Stefan Schiller

 

Bakgrund: Dagens regelverk för både redovisning och beskattning har under de senaste åren blivit allt mer komplexa. Denna komplexitet har, tillsammans med andra faktorer såsom näringslivets struktur och ökade administrativa kostnader, bidragit till att efterfrågan på förenklade redovisningsregler har ökat. Bokföringsnämnden (BFN) har därför påbörjat ett förenklingsprojekt, det så kallade K-projektet, som ämnar dela in alla företag i olika storlekskategorier. Parallellt med projektet har även en statlig utredning angående sambandet mellan redovisning och beskattning gjorts och utredningen föreslår att sambandet avskaffas. De ändringar i skatte- respektive redovisningslagstiftningen som utredningens slutbetänkande kan komma att leda till medför att K-projektet behöver anpassas. De regler som främst berörs är K2-reglerna som är de regler som blivit mest ifrågasatta. Då en arbetsgrupp sammansatt av BFN och Skatteverket år 2004 kom fram till att en förenkling av redovisningsreglerna uppnås genom att sambandet mellan redovisning och beskattning förstärks blir det av intresse att utreda huruvida K2-reglernas förenklingsändamål påverkas om sambandet istället slopas. Få företag som omfattas av K2-reglerna upprättar själva sina årsredovisningar och bedömningen om huruvida en förenkling föreligger ligger istället på redovisningsexperter och specialister.   

 

Syfte: Syftet med denna studie är att utreda uppfattningarna kring K2-projektet och dess förenklingsändamål. Studien ämnar även undersöka hur ett slopande av sambandet mellan redovisning och beskattning påverkar reglernas tillämplighet. Med utgångspunkt i K2-projektet utreds även de uppfattningar som framkommit kring Bokföringsnämnden.

 

Genomförande: Med hjälp av kvalitativa intervjuer med experter och specialister inom redovisning och beskattning har en studie gjorts av deras uppfattningar kring K2-reglerna, sambandets påverkan på K2-regelrna samt kring BFN i rådande situation.

 

Resultat: Studiens resultat pekar på att det föreligger olika uppfattningar mellan de som arbetar inom redovisning och de som arbetar inom beskattning om huruvida en förenkling föreligger. Redovisningsexperterna anser att reglerna tar avsteg från vad som är redovisningsteoretiskt riktigt och att förenklingen inte når ut till målgruppen. Innebörden av ett slopande av sambandet mellan redovisning och beskattning för K2-reglerna anser majoriteten inte bidrar till en förenkling eftersom det då blir nödvändigt att upprätta två olika bokslut. Skattespecialisterna tycker däremot att K2-reglerna som de presenteras innebär en stor förenkling för företagen då de samlas i ett dokument och minimerar antalet valalternativ. BFN ifrågasätts med grund i att K2-reglerna inskränker årsredovisningslagen och på grund av den valda tidpunkten för införandet av reglerna. Då deras förutsättningar förändras på grund av slopandet av sambandet mellan redovisning och beskattning är reglerna därför inte långsiktigt hållbara.     

 

Nyckelord: K2, förenkling, SamRoB, BFN, uppfattningar

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:k2 förenkling samrob bfn uppfattningar business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.