Details

Joc, interacció i construcció de coneixements matemàtics

by Edo i Basté, Maria Mercè

Abstract (Summary)
Aquest treball consisteix en la realització dun estudi detallat duna situació didàctica escolar creada a lentorn de jocs de taula per a laprenentatge de continguts matemàtics duta a terme a un segon curs de primària. La investigació, conduïda des duna lògica interpretativa, consisteix en realitzar un estudi en profunditat dun cas concret. La finalitat principal és la de realitzar descripcions detallades i complexes dels elements que la integren i de les interrelacions que es donen entre aquests elements. La hipòtesis general és que en el marc escolar els jocs de taula, poden generar situacions de treball en petit grup en les quals apareguin oportunitats daprenentatge matemàtic relacionades amb el càlcul mental i amb els processos de resolució de problemes, mantenint sentit i funcionalitat propis duna situació de joc. A més a més, en aquestes situacions, la interacció que sestableix entre els alumnes i, entre ells i la mestra, poden apropar-se molt a una situació dinteracció constructiva, segons el marc teòric de la concepció constructivista. Els objectius del treball són: Descriure i explicar el que succeeix en lactivitat densenyament i aprenentatge anomenada el taller de jocs i matemàtiques. Identificar i mostrar les relacions entre la situació didàctica estudiada i alguns processos densenyament i daprenentatge de continguts matemàtics. Identificar indicadors interpretables com a mecanismes dinfluència educativa de la mestra cap els alumnes i dels alumnes entre ells. Utilitzar i aplicar un model danàlisi ja existent, ajustant-lo i adequant-lo a la nostra realitat. Lanàlisi qualitativa i quantitativa centrada en levolució de les actuacions dels participants, es realitza a partir de la utilització del model conceptual i metodològic per a lanàlisi dalguns mecanismes dinfluència educativa que operen en la interactivitat. (C. Coll) Lanàlisi realitzada centrada en tres fases successives de la interactivitat aporta nombroses evidències que es reuneixen i relacionen formen el corpus principal del capítol de resultats. Alguns resultats rellevants de la tesi són: lencert pel que fa a la utilització del model danàlisi utilitzat per aconseguir els objectius proposats. Quant a lestudi dels continguts matemàtics presents a la situació didàctica estudiada els resultats posen de relleu la identificació de diferents continguts matemàtics susceptibles de ser el nucli central daprenentatge. Lencert metodològic didàctic que suposa la utilització dun determinat tipus de joc de taula per a augmentar la capacitat i la rapidesa en el càlcul mental dels alumnes de segon curs de primària. Així com la presència, en la situació didàctica estudiada, de situacions problema, la resolució de les quals per part dels alumnes, requereix la utilització de conceptes i procediments matemàtics. En relació a la influencia educativa que exerceix la mestra la tesis posa de relleu que la aquesta cedeix i traspassa progressivament el control y la responsabilitat de laprenentatge als alumnes per mitjà de la variació qualitativa i quantitativa de les seves actuacions. També shan identificat algunes estratègies particulars utilitzades per la mestra que formen part del mecanisme dinfluència educativa i encaminades a la cessió del control. En relació a la influencia educativa que exerceixen els alumnes entre si cal destacar levidència de laugment de la capacitat dels alumnes per donar i acceptar ajudes mútues i utilitzar aquestes ajudes en su propi procés de aprendizaje. També shan identificat algunes estratègies particulars utilitzades pels alumnes en el procés de acceptació de les ajudes i de guiatge per part dels companys. Este trabajo consiste en un estudio detallado de una situación didáctica escolar creada al rededor de juegos de mesa para el aprendizaje de contenidos matemáticos llevada a cabo en segundo de primaria. La investigación, conducida desde una lógica interpretativa, consiste en realizar un estudio en profundidad de un caso concreto. La finalidad principal es establecer descripciones detalladas y complejas de los elementos que la integran y de les interrelaciones que se dan entre dichos elementos. La hipótesis general es que en el marco escolar los juegos de mesa pueden generar situaciones de trabajo en pequeño grupo en las cuales aparezcan oportunidades de aprendizaje matemático relacionados con el cálculo mental y con procesos de resolución de problemas, manteniendo el sentido y funcionalidad propio de una situación de juego. Además el tipo de interacción que se establece entre los alumnos y entre ellos y la maestra pueden acercarse mucho a una situación de interacción constructiva, según el marco teórico de la concepción constructivista. Los objetivos del trabajo son: Describir y explicar lo que sucede en la actividad de enseñanza y aprendizaje: el taller de jocs i matemàtiques. Identificar y mostrar relaciones entre la situación didáctica estudiada y algunos procesos de enseñanza y aprendizaje de contenidos matemáticos. Identificar indicadores interpretables como mecanismos de influencia educativa de la maestra hacia los alumnos y de los alumnos entre ellos. Utilizar y aplicar un modelo de análisis ya existente, ajustándolo y adecuándolo a nuestra realidad. El análisis cualitativo y cuantitativo centrado en la evolución de las actuaciones de los participantes, se realiza a partir de la utilización del modelo conceptual y metodologico para el análisis de algunos mecanismos de influencia educativa que operan en la interactividad. (C. Coll) El análisis realizado centrado en tres fases sucesivas de la interactividad aporta numerosas evidencias que se reúnen y se relacionan formando el corpus principal del capítulo de resultados. Algunos resultados relevantes de la tesis son: El acierto en la utilización del modelo de análisis utilizado para conseguir los objetivos propuestos. Respecto al estudio de los contenidos matemáticos presentes en la situación didáctica estudiada los resultados ponen de relieve la identificación de distintos contenidos matemáticos susceptibles de ser el núcleo central de aprendizaje. El acierto metodológico didáctico que supone la utilización de un determinado tipo de juego de mesa para aumentar la capacidad y la rapidez en el cálculo mental de los alumnos de segundo curso de primaria. Así como la presencia, en la situación didáctica estudiada, de situaciones problema, la resolución de les cuales por parte de los alumnos, requiere la utilización de conceptos y procedimientos matemáticos. En relación a la influencia educativa que ejerce la maestra la tesis pone de relieve que la maestra cede y traspasa progresivamente el control y la responsabilidad del aprendizaje a los alumnos mediante la variación cualitativa y cuantitativa de sus actuaciones. También se han identificado algunas estrategias particulares utilizadas por la maestra que forman parte del mecanismo de influencia educativa encaminadas a la cesión del control. En relación a la influencia educativa que ejercen los alumnos entre si cabe destacar la evidencia del aumento de la capacidad de los alumnos para ejercer ayudas mutuas y de aceptar y utilizar estas ayudas en su propio proceso de aprendizaje. También se han identificado algunas estrategias utilizadas por los alumnos en el proceso de aceptación de las ayudas y guía por parte de los compañeros. This thesis is a detailed study of a didactic situation in primary education. The basis of the thesis is the process of learning mathematical contents through the use of board games with primary school children aged seven to eight. The research, which adopts an interpretative approach, makes a thorough analysis of a specific case. The main aim was to make detailed and complex descriptions of the elements that form the aforementioned situation, as well as the interaction between these elements. The general hypothesis is that the use of board games in small groups can generate opportunities for the learning of mathematics such as mental arithmetic and mathematical problem solving. The thesis also maintains that both teacher/student interaction and student/student interaction can be considered from a constructivist point of view. The main aims of this research are: to describe and explain teaching and learning processes when using board games; to identify the relationship between the didactic situation studied and the teaching/learning processes of mathematical contents; to identify strategies used by the teacher to exert influence over the students, as well as mechanisms of educational influence used between the students themselves; to use and apply an existing method of analysis, adapting it to a real life situation. The quantitative and qualitative analysis focused on the evolution of student/teacher action and was carried out using the Conceptual and Methodological model for the analysis of Mechanisms of educational influence. Some relevant conclusions of the thesis are the following (a) In relation to mathematical contents: Certain mathematical contents are crucial to the learning process. The suitability of certain types of board game to increase the capacity and speed of mental arithmetic and problem solving by pupils at primary school. The appearance of problem situations which require the pupils to use mathematical concepts and processes. (b) In relation to the teachers educational influence: The thesis emphasizes how the teacher transfers control and responsibility for the learning process to the students by varying the quality and quantity of his/her actions. The thesis also identifies certain strategies of educational influence that lead to the cession of control by the teacher. (c) In relation to the educational influence between the students: The analysis of the interaction between pupils shows an increase in their capacity to give and accept help from each other, and to use this help in their own learning process. The thesis also identifies and describes certain strategies used by the students when accepting help and guidance from other classmates.
This document abstract is also available in .
Bibliographical Information:

Advisor:Deulofeu, Jordi

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:423 departament de didactica la matematica i les cc experimentals

ISBN:

Date of Publication:10/24/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.