Details

Jag vill inte vara som, känna att jag är som en terapeut : hur jourkvinnor talar om bemötandet av kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

by Boll, Sara; Tångring, Catarina

Abstract (Summary)
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur jourkvinnor på två kvinnojourer talar om sin roll som jourkvinna och vad detta får för betydelse för bemötandet och samtalen med de kvinnor som söker sig till kvinnojourerna. Inom ramen för kvalitativ metod har diskursanalys valts som ansats. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Urvalet utgörs av tolv verksamma jourkvinnor. Analysen resulterade i fyra områden: samtal, de hjälpsökande, gränser samt professionell och icke professionell. Resultatet visar att det finns likheter mellan jourkvinnornas sätt att prata om hur de för samtal och bemöter de hjälpsökande och hur professionella samtal beskrivs i litteratur om behandling. Som följd av att de verkar inom en ideell organisation uppstår svårigheter med till exempel gränssättning. Slutligen problematiseras aspekter av ökad professionalisering inom ideell verksamhet. 5 Förord Först och främst ett stort tack till de jourkvinnor på de två kvinnojourer som har velat delta i studien och som har visat stort engagemang för jourverksamheten och vårt arbete. Vi vill också tacka de som dessutom varit kontaktpersoner för oss. Vi kände oss välkomnade och uppmuntrade av ert mottagande. Ett särskilt tack till vår handledare, Karin Zetterqvist Nelson som har varit entusiasmerande under hela arbetet och kommit med kloka och användbara synpunkter. 6 Innehållsförteckning ”JAG VILL INTE VARA, KÄNNA ATT JAG ÄR SOM EN TERAPEUT” ……………………………………………….. 8
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:09/15/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.