Details

JMM – vad hände sen? : En intervjustudie med före detta studenter från programmet Journalistik och multimedia

by Emborg, Elin; Halling, Marie

Abstract (Summary)
Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik C-uppsats 15 hp, Journalistik och multimedia, Vårterminen 2008 Författare: Elin Emborg och Marie Halling Vi har genom en kvalitativ studie undersökt relationen mellan JMM-utbildningen och journalistyrket, samt huruvida JMM-programmet är en professionsutbildning som förbereder studenten för journalistyrket. Detta har skett genom intervjuer med nio före detta JMMstudenter. Vår teoretiska utgångspunkt har varit professionsteorier samt utbildningens betydelse i professionaliseringen av journalistyrket. Resultatet visar att intervjupersonerna är nöjda med JMM-utbildningen, även om de känner att de inte blev helt förberedda på den journalistiska yrkesroll de mött ute i arbetslivet. Våra slutsatser är att utbildningen till viss del förbereder för journalistyrket, men att den aldrig kommer att kunna motsvara journalistyrkets verklighet gällande de redaktionella villkoren. Det är också påtagligt att JMM-utbildningen förmedlar tydliga normer och värderingar som ger en god grund att stå på. Vidare har det framkommit att de före detta JMM-studenterna tror att själva journalistyrket i sig inte kräver utbildning, utan att det snarare är dagens konkurrens på arbetsmarknaden som gör att arbetsgivare kan kräva det. Uppfattningen är dock att det gått relativt bra för JMM-studenter ute i arbetslivet, och att det blev något lättare att ta sig ut på arbetsmarknaden än vad de flesta av intervjupersonerna hade väntat sig. När det gäller JMM-utbildningen i förhållande till journalistyrket som profession är vår slutsats att det är svårt att utbilda studenter för den journalistiska professionen. Detta eftersom att journalistbranschen idag innefattar så många olika typer av journalistyrken att det blir alltmer otydligt vad journalistyrket som profession innebär. JMM-utbildningens multimediala bredd innebär dock att JMM rent förståelsemässigt förbereder inför framtidens journalistroll, så som journalistyrket är på väg att utvecklas som profession. Nyckelord: journalistutbildning, journaliststudent, Journalistik och multimediaprogrammet, multijournalistik, profession, professionsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH BAKGRUND 1 1.1 JMM-programmet 1.2 Journalistutbildningens historia 1.3 Syfte och frågeställningar 1.4 Disposition 1 2 3 4 2. TEORETISK RAM OCH TIDIGARE FORSKNING 5 2.1 Professionalisering av Journalistyrket 2.1.1 Vad är en profession? 2.1.2 Journalistyrket – en profession? 2.1.3 Semiprofession 2.1.4 De-professionalisering 2.1.5 Utbildningens betydelse i professionaliseringsprocessen 2.1.6 Professionsutbildning 2.2 Tidigare forskning 2.2.1 Den svenska journalistkåren 2005 2.2.2 Förändrade arbetsvillkor för journalister 2.2.3 Journaliststudenters ideal samt syn på mediebranschen 5 5 6 7 8 9 11 11 12 13 15 3. METOD OCH URVAL 17 3.1 Val av metod 3.2 Intervjuernas utformning och genomförande 3.3 Urvalsprocessen 3.4 Urvalsgrupp 3.5 Anonymitet 17 17 19 19 20 4. RESULTAT OCH ANALYS 21 4.1 Presentation av intervjupersoner 4.2 Om journalistyrket 4.2.1 Orsaker till nuvarande arbetssituation 4.2.2 Den journalistiska identiteten 4.2.3 Karriärmål och drömjobb 4.2.4 Förväntningar på journalistyrket 4.2.5 Journalistyrket i framtiden 4.2.6 Går det att utbilda sig till journalist? 4.3 Om JMM-utbildningens betydelse 4.3.1 För- och nackdelar med JMM 4.3.2 Normer och värderingar i utbildning och arbetsliv 4.3.3 Förberedelse för journalistyrket 4.3.4 Kunskaper från utbildningen 4.3.5 Uppfattning om hur det gått för JMM-studenter 21 22 22 24 25 27 28 30 31 31 32 34 36 37 5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 39 5.1 Diskussion 5.1.1 Vilka föreställningar hade intervjupersonerna om journalistyrket då de var JMM-studenter, och hur väl stämmer dessa överens med deras nuvarande arbetssituation? 5.1.2 Hur pass väl anser de före detta JMM-studenterna att JMM-programmet förberedde dem för journalistyrket? 5.1.3 Hur anser de före detta JMM-studenterna att relationen mellan utbildningen och arbetslivet ser ut när det gäller normer och värderingar? 5.1.4 Vilka kunskaper som förmedlades på utbildningen har de före detta JMMstudenterna nytta av i arbetslivet? 5.1.5 Är JMM en professionsutbildning som förbereder studenten för journalistyrket som profession? 5.2 Slutsatser 5.3 Förslag till vidare forskning 39 39 40 41 42 43 48 49 6. LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING 50 6.1 Litteratur 6.2 Uppsatser 6.3 Elektroniska källor 6.4 Intervjuer 50 51 51 51
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/22/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.