Details

Investment Performance of Swedish Family Firms : A study of how management, control and ownership impact Swedish family firms investment performance

by Hossain, Ibteesam

Abstract (Summary)
This thesis investigates how Swedish family firms’ investment performances are affected by their management, control and ownership structures. This has been done by analyzing 90 Swedish firms over a 15 year time period (1990-2005). Three management structures have been estimated for the management area. The results for the first structure founder management showed that Swedish family firms’ investment performance is positively affected if the founder is either the Chief Executive Officer (CEO), Chief Executive Board member (COB) or both in the firm. An explanation given for this is that founders hold an entrepreneurial spirit and know-how that other managers do not have. For the second structure descendant management, regression results showed that if a descendant served as the CEO, COB or both in the firm it had a negative impact on the firms’ investment performance. This is explained by descendants being selected as managers due to their family relation to the founder and not their know-how and experience in the area. The results for the third management structure, external managers hired into family firms, showed no significant impact on the investment performance. Analyzing for control and ownership (estimated by vote-rights and cash-flow rights) a distinction was made between family firms with and without vote differentiation. The results showed that if a founder served as the CEO, COB or both in firms without vote differentiation there were a positive affect on the firms’ investment performance by founders reducing the agency cost and minority expropriation. The same findings were made for external mangers managing firms with vote differentiation. ii Magister ster Uppsats ppsats inom Nationalekonomi Titel: Svenska familjeföretag. familjeföretag. En studie om hur ledarskap, kontroll och ägarskap påverkar p verkar svenska familjeföretags familjeföretags investerings prestation. Författare: Ibteesam Hossain Handledare andledare: Professor Per-Olof Per Olof Bjuggren, Helena Bohman och Johan han Eklund Datum: Oktober 2007 Ämnesord: Svenska familjeföretag, familje öretag, ledarskap, kontroll, ägarskap, marginella arginella q Sammanfattning Denna magister uppsats undersöker huruvida ledarskap, ägarstruktur och kontroll påverkar svenska familjeföretags investerings prestation på marknaden. I undersökningen har 90 svenska företag analyserats inom en 15 års period (1990-2005). Ledarskap har delats upp i tre olika strukturer, den första strukturen står för grundar ledarskap. Regressionsanalysen i denna uppsats visade att en grundare har en positiv påverkan på företagets investerings prestation då grundaren agerade som Verkställande Direktör (VD), Styrelseordförande (SO) eller båda. Detta kan förklaras utifrån teorier som gör tydligt att en grundare äger entreprenörskaps anda och utmärkande kunskaper inom området ifråga. Resultatet för den andra strukturen, ättlings ledarskap visade att då ättlingar till grunderaren verkade som antingen VD, SO eller båda i företaget förekom en negativ påverkan på företagets finansiella prestation. Detta kan förklaras utifrån teorier som menar att en ättling inte har samma kunskap eller ambitioner som grundaren till företaget. Ättlingar har oftast ärvt högre poster inom företagen på grund av sina familjerelationer till grundaren snarare än på grund av sina kunskaper inom området. Den tredje ledarskapsstrukturen är externa ledare. Externa ledare är antingen en VD, SO eller båda som har blivit inhyrda till företaget av ägarfamiljen. Regressionsanalysen visade ett insignifikant resultat. När resultaten för ägarstruktur och andel röster av ägare analyserades i både företag med röstdifferensiering och utan röstdifferensiering visade det sig att när grundaren agerade som VD, SO eller båda i företag utan röstdifferensiering förekom ingen minoritets expropriation eller principal-agent konflikter inom företaget, vilket betyder att företagets finansiella prestation påverkades positivt. Liknande resultat hittades även för företag med röstdifferensiering som hade externa ledare i sin ledning.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:swedish family firms management control ownership marginal q

ISBN:

Date of Publication:02/12/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.