Details

Inventory control and scheduling problems in a single-machine multi-item system

by Brander, Pär, PhD

Abstract (Summary)
Denna avhandling behandlar lagerstyrning vid samordnad beordring av olika produkter. Specifikt behandlas system där flertalet produkter hanteras i en och samma anläggning men endast en åt gången. Dessa system är vanligt förekommande i praktiken. Tillämpningsområden är exempelvis tillverkning av papper, plast och livsmedel liksom vid stansning, pressning, tryckning, paketering samt kemisk tillverkning. I sådana processer är det vanligt att använda cyklisk planering. Avhandlingen omfattar en inledande del och fem artiklar. Två av dessa utvecklar modeller för framtagande av cykliska scheman vid sekvensberoende omställningar. Den första artikeln behandlar ett system där returprodukter demonteras. I detta fall antas ställkostnaden vara proportionell mot ställtiden. Modellen resulterar i frekvenser, ledig tid samt sekvensen i vilken produkterna ska demonteras. Den andra artikeln behandlar produktion och antar att ställkostnaden inte är proportionell mot ställtiden. Modellen som presenteras resulterar även här i frekvenser, ledig tid samt sekvensen i vilken produkterna ska produceras. Dessa båda artiklar antar att miljön är deterministisk. De efterföljande tre artiklarna behandlar stokastiska miljöer och presenterar planerings- och styrningsmodeller att användas i sådana miljöer. En artikel testar deterministiska modeller för beräkning av orderkvantitieter vid stokastisk efterfrågan i en simuleringsstudie. Denna artikel utvecklar också en beslutsmodell för vilken produkt som ska tillverkas samt när den ska tillverkas. De återstående två artiklarna utvecklar modeller för bestämmande av säkerhetslager och beställa-upp-till nivåer när produkter tillverkas i en bestämd cyklisk sekvens. Modellerna kan användas när efterfrågan, operationstider och/eller ställtider är stokastiska. Artiklarna i denna avhandling kan kombineras på olika sätt och täcker då en mängd olika verksamheter och praktiska applikationer. Praktiker inom området för produktionsplanering och lagerstyrning får därmed modeller för planering och styrning av system där flertalet produkter hanteras i en och samma maskin. Modellerna implementeras förslagsvis i datoriserade affärssystem hos tillverkande företag.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.