Details

Internrevisionens betydelse idag och imorgon The significance of internal audit today and in the future

by Öman, Magnus; Javidi, Hamid

Abstract (Summary)

 Problem: Uppsatsens problemformulering bygger på internrevisionens position idag, internrevisionens betydelse för företagen i Sverige samt internrevisionens betydelse för företag i Sverige i framtiden

Syftet: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av information från respondenter, forskare samt litterära verk hitta intressanta aspekter som likheter samt olikheter gällande dagens och den framtida internrevisionen.

 Metod: Vi väljer kvalitativa metoder i våra undersökningar. Den kvalitativa metoden omfattar intervjuer med fyra svenska företag. Vi i denna uppsats försöker klarlägga om internrevisionens framtida utveckling och betydelse hos Svenska företag. Denna belysning sker med hjälp av faktorer som internrevisionens utveckling, tidigare forskningar om internrevision, organisering av internrevision, olika incitament som påverkar internrevisionen samt kommunikationskanalerna mellan internrevisorer, externrevisorer och styrelsen. 

 Teori: Svenska Koden för bolagsstyrning är en reglering som liknar den amerikanska modellen Sarbanes Oxley Act (SOX) som uppstod efter de omfattande skandaler och företagskonkurser i USA. Denna reglering tillämpades år 2005 för svenska börsnoterade företag i Sverige vars syfte är att skapa mervärde för företagen. Den Svenska koden har medfört höga kostnader för stora företag i Sverige i följd av nya avdelningar för internrevision. Internrevision har både kritiserats och fått en hel del beröm. Kritiken är oftast baserad på de höga kostnaderna och att det krävs stora resurser för företagen att bemöta kraven från lagen samt att funktionen är alltför byråkratisk, men samtidigt anser många att denna funktion skapar en bättre internkontroll för styrelsen, och att man lättare kan upptäcka och förebygga risker med hjälp av internrevisionsfunktionen.

 Resultat/ Slutdiskussioner: Vi har i vår uppsats upptäckt att internrevision är en viktig kontrollfunktion hos svenska företag vid riskförebyggande samt mervärdeskapande åtgärder. Vi kan konstatera att internrevision är i behov av högre utbildningsformer då oftast internrevisorer saknar vissa färdigheter, och detta kan bidra till högre kostnader i form av anställning av externa internrevisorer. Vi anser att det krävs mer internationell reglering kring internrevision då många svenska företag agerar allt oftare på en global marknad. Vi tror att internrevision kommer att få större betydelse hos mindre företag, då många småföretag kan komma att upptäcka fördelarna med denna funktion.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:internrevision metod hermeneutik kvalitativ tolkning aktörssynsätt social konstruktion business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.