Details

Internets roll i SO-undervisningen

by Holmeros, Fredrik

Abstract (Summary)
Undersökningen bygger på intervjuer av fem lärare på tre olika skolor om hur de använder Internet i sin SOundervisning. Studien är gjord i Borås på skolor med varierande grad av tillgång på datorer med uppkoppling. Studien beskriver hur lärare använder Internet och belyser vilka möjligheter och problem det innebär. Nyckelord Keyword Internet, SO-undervisning, källkritik, informationssökning 1 Sammanfattning Arbetet har behandlat vilken roll Internet har i SO-undervisningen. Arbetet bygger på fem Intervjuer med lärare som undervisar i SO på högstadiet. Intervjuerna har skett på tre olika skolor med varierande grad av tillgång på datorer med uppkoppling till Internet. Jag har försökt se Internetanvändandet ur olika aspekter och har för det första försökt få svar på vad lärare använder Internet till i sin undervisning och om det ser olika ut i olika ämnen. För det andra har jag försökt få reda på hur eleverna bearbetar materialet de hittar och vilken förståelse de har för materialet, samt hur eleverna kontrolleras framför datorn. För det tredje har jag försökt få svar på vilka fördelar och nackdelar användandet av Internet kan föra med sig och hur lärarna ser på skolans framtida satsningar på IT. När det gäller frågan om vad lärarna använder Internet till så är det vanligaste att de låter eleverna söka information. Några använder även möjligheten att kommunicera över Internet via e-post och någon lärare har precis börjat utnyttja möjligheten till presentation genom att publicera arbeten på Internet. Samtliga lärare menade att källkritik hade en betydande roll i elevernas bearbetning av materialet där det gällde att låta eleverna förstå att det finns sidor på Internet med tvivelaktig information. Vad gäller lärarnas syn på Internets fördelar och nackdelar så är det en rad argument som radas upp där den främsta fördelen som nämns är att Internet för vissa arbetsområden är en ovärderlig källa för information och att möjligheten till kommunikation med människor långt borta gjorts möjlig. Nackdelar med att släppa in Internet i undervisningen menade lärarna var att det är tidskrävande och inte alltid står i proportion till mängden kunskap eleverna tillägnar sig. En annan nackdel är att Internet inte är anpassat till elevernas nivå. Slutligen har flera lärare erfarenheter av att uppkopplingen eller annan teknik plötsligt inte fungerar vilket gör lärarna utlämnade till en ibland bristfällig support vilket är frustrerande eftersom lärarens planering spricker. När lärarna pratade om framtida satsningar så var de flesta överens om att skolan behöver mer personal och att vissa elever fått betala ett högt pris för att skolan lagt pengar på datorer och Internet. Satsningen på Internet var inte okontroversiell och självklar om priset blev för högt men alla var ändå överens om att Internet har kommit för att stanna. Även i skolan. 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:internet so undervisning källkritik informationssökning

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.