Details

Internationalisation of Spanish firms in China: An analysis from a strategic human resources perspectives

by Zhang, Yingying

Abstract (Summary)
RESUM: Linterès daquesta tesi és poder comprendre per què algunes empreses espanyoles obtenen millors resultats que unes altres en el mercat xinès. Per tal dassolir aquest objectiu, la tesi se centra en lestudi dels recursos humans estratègics (RHE). La pregunta que es planteja és com poden els recursos humans contribuir estratègicament a lacompliment de les empreses, a la gestió estratègica i, específicament, a la formulació destratègies, ateses turbulències dels negocis globals i els canvis tan ràpids que es produeixen en lobjecte destudi. La tesi sestructura en sis capítols i està dividida en dues parts: una de teòrica i una altra dempírica. Després de la introducció de lestudi i lestructura, es presenta el cos de la recerca sobre les empreses espanyoles a la Xina. A continuació es revisa la bibliografia existent en el camp dels recursos humans estratègics. Per mitjà de la definició de recursos humans, en sentit ampli, es proposa una taxonomia de RHE i es formulen les preguntes de la recerca en concret. Per a aquest estudi sutilitza el mètode de casos comparatius qualitatius. Les dades es van recollir en casos comparatius dintre de dues subdivisions industrials: indústries de gran consum i de no gran consum. Es van entrevistar els decisors estratègics i aquestes entrevistes es van enregistrar, transcriure i analitzar amb laproximació de lanàlisi temàtica. Els resultats descrits es basen en dues dimensions analítiques: direcció general i recursos humans estratègics internacionals. Cada element daquestes dues dimensiones sha discutit i comparat, i sha afegit una narració del cas dintre de cada clúster. El procés de la contribució dels recursos humans a la formulació destratègies sillustra per mitjà de lexamen de lestructura, el lideratge, els recursos humans internacionals i laprenentatge. La tesi explora la funció crítica de la contribució estratègica dels recursos humans a lacompliment empresarial per mitjà de la formulació de lestratègia i proposa un marc teòric per a les futures recerques en aquest camp. Finalment, sen discuteixen les limitacions.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Dolan, Simon

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:esade bs política d empresa direcció de recursos humans i sistemes informació

ISBN:

Date of Publication:05/30/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.