Details

Interaktionsprocesser i byggprojekt :en studie i partnering som kraft för förändring

by Rhodin, Anna

Abstract (Summary)
På senare år har intresset för inter-organisatorisk samverkan varit stort. I de Anglosaxiska länderna är formaliserad partnering en etablerad arbetsform i byggindustrin.Dåliga relationer mellan beställare, entreprenörer, underentreprenörer och projektörer är en drivkraft bakom utvecklingen mot mer samverkansinriktade arbetsformer. Höga kostnader, brister i kvalitet samt dålig lönsamhet har varit andra drivkrafter. I Sverige har intresset för formaliserad partnering varit litet till för några år sedan trots att problemen tycks vara desamma. Denna studie är en kvalitativ upprepad studie (replication study) med syfte att öka förståelsen om partnering tillämpad i sitt nationella sammanhang. Studien har en bred ansats och utgår från en översikt av internationell forskning samt tre fallstudier i svenska byggprojekt. Initiativet till samverkan enligt partneringmodell kommer från beställarna och projekten är upphandlade i konkurrens. Fokus i studien är projektorganisationen som socialt system. Organisationskultur diskuteras med utgångspunkt i kulturförändring.Individnivån beaktas i analys map motivation och lärande. Ett delresultat av studien är att partnering omfattar ett antal interaktionsprocesser. Dessa är gemensamma mål, konfliktlösning, teknisk samverkan, uppföljning-ständiga förbättringar, teambuilding, upphandling och relationer-förtroende.Strukturella element är kopplade till processerna. För varje process analyseras erfarenheterna från de svenska projekten som förstärkande och försvagande faktorer. Processernas påverkan i projekten är ett annat delresultat. Exempel på påverkan är ökad kostnadskontroll, förbättrad kvalitet i tekniska lösningar och utförande samt effektivare problem och konfliktlösning.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.