Details

Inomhusluft - egenskaper, påverkan på människor, metoder för förbättringar

by Hammargren, Ulrika

Abstract (Summary)
Målet med arbetet som presenteras i denna licentiatuppsats är att genomföra en analys av problemkomplexet inomhusluft och att med ledning av denna analys anvisa vägar att minska inneluftproblem i framtida byggande. Utifrån detta har tre delsyften formulerats: (1) Analysera existerande inneluftproblem och i samband därmed beskriva vilka faktorer i inomhusluften som medför problem, vilka faktorer som troligen inte medför problem och vilka faktorer om vilka det råder osäkerhet om huruvida de medför problem eller ej. (2) Kartlägga myndighetskrav och andra krav som har funnits och finns med avseende på inomhusluften. (3) Utvärdera hjälpmedel som kan användas i samband med projektering och byggande för att tillförsäkra tillfredsställande inomhusluft.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Lunds universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:TECHNOLOGY; formaldehyd; inomhusklimat; fallstudier; tillståndsbedömning; sjuka hus; astma; allergi; luftkvalitet; allergener; koldioxid; kvalster; partiklar; mikroorganismer; VOC; krav; regler

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.