Details

Innovasjon og høyere lederutdanning i Norge : Innovasjon som politikkområde og utforming av høyere lederutdanning

by Mostad, Jon Frang; Kaland Fjellstad, Liv

Abstract (Summary)
Norway is said to be one of the most successful innovative nations of its kind, within skills the nation already have developed and within products and knowledge that already are advantageously. This statement is done by the Parliament and leads to develop the country’s innovation policy and performs the stately innovation organizations and The Research Council of Norwegian. In this thesis we look into at which level the different master management education programs in Norway, is concerned by the policymaking statements of innovation and reflects the goals pointed out for developing the nation. We make an investigation into policy documents, grants made by the Parliament and performing of the organisational means. We further do an investigation into the plans for the master management programmes that are dedicated to management of innovations. Do they exist? The authors of this thesis believe that leadership and educational programmes in innovative leadership in particular, is a must for to achieve the national challenges within innovation. We do find excellent master programmes oriented towards entrepreneurship and innovation in Norway, but sadly only 3 master programmes that fit our research design which points strictly out the management phases of innovation. 3 FORORD Innovasjon og høyere lederutdanning i Norge – innovasjon som politikkområde og utforming av høyere lederutdanning, er en masteravhandling avlagt ved Karlstads Universitet, Sverige, i desember 2006. Avhandlingen danner avslutningen på et to års studie i ledelse av innovasjoner, i regi av Karlstads Universitet og Høgskolen i Hedmark, i Norge. I vårt arbeid med undervisning i kommunikasjon, lederutvikling og i konsulentoppdrag med endring som formål, var vi på leting etter en høyere utdannelse som kunne gi oss adgang til overordnede teoretiske begreper, systemer og trening i utvikling av handlingskompetanse. En slik utdannelse skulle være kompatibel med annen tidligere høyere utdanning vi var i besittelse av innenfor kommunikasjon, pedagogikk og psykologi. Studiet Master of Innovation Management har gitt oss hva vi søkte. I avhandlingen redegjør vi for overordnede politiske styringssignaler om utvikling av et kreativt, entreprenørielt og innovativt næringsliv i Norge og hva utvalgte studieplaner for høyere lederutdanning sier om ledelse av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Vi tror Norge kan bli et innovativt foregangsland på områder hvor vi har ekspertise, i tråd med de overordnede politiske styringssignaler som er gitt av Storting og regjering. Vi tror dette er mulig gjennom utdanning av ledere og ved utvikling av ledelse som evner å fremme kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Derfor er det interessant å gjøre et forskningsarbeide på om vår høyere lederutdanning fanger opp politikkområdet og dedikerer sin lederutdanning til formålet. Innenfor rammen av vår problemstilling, ved hjelp av våre begreper, vår forskningsmessige framgangsmåte og den økonomiske ramme vi har satt for vårt arbeide, er vår konklusjon entydig. Våre funn er egnet til diskusjon og bør kunne anvendes til en debatt om hvorvidt staten som en stor eier og premissleverandør for høyere utdanning i Norge, i større grad bør involvere seg i utformingen av den høyere lederutdanningen med sikte på utdanning til ledelse av innovasjoner. Vi har vært felles om arbeidet. Det er avgjort en merbelastning å skulle skrive en masteroppgave i et samarbeid med en eller flere kollegaer, samtidig som det er en gevinst å trekke veksler på deres intervensjoner, faglige perspektiver og støtte. Jon Frang Mostad har ført oppgaven i ”pennen”, han har konstruert teori- og metodekapittelet. Liv Kaland Fjellstad har søkt, innhentet og bearbeidet data fra politikkområdet og det høyere utdanningssystemet. Vi har vært felles om vurderinger og konklusjoner. Avhandlingen skal leses og vurderes som et felles arbeid vi begge er ansvarlige for. Vi har mottatt iherdig og god veiledning fra Åse Storhaug Hole ved Høgskolen i Hedmark og Peter de Souza ved Karlstads Universitet. Tusen takk! Jon Frang Mostad Kristiansand / Moss i desember 2006 Liv Kaland Fjellstad 4
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Karlstads universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:innovasjon lederutdanning norge

ISBN:

Date of Publication:02/16/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.