Details

Inkludering av elever i skolan

by Nordeman, Erica; Jensen, Camilla

Abstract (Summary)

Syftet med studien var att ta reda på hur lärare ser på inkludering av elever i grundskolan och vad de har för åsikter kring begreppet. Huvudfrågorna som studien grundade sig på var vad lärare ansåg om bristen på förändringar i skolan, hur de själva skulle vilja nå en skola för alla samt om de ansåg att full inkludering är någonting eftersträvansvärt.

     Tidigare forskning har visat en problematik mellan styrdokument kontra verklighet, där dokumenten talar för inkludering medan verkligheten inte riktigt ser ut så. Datamaterialet insamlades med hjälp av intervjuer med sex lärare. Vid intervjuerna användes en intervjuguide och samtalen spelades in med hjälp av bandspelare.

     Resultaten har visat att det finns en viss samstämmighet bland informanterna. De anser att full inkludering är ett mål att sträva emot. Även förslag på förändringar som skulle kunna förbättra skolan så att den blir mer ändamålsenlig för alla elever har framförts.  

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:inkludering en skola för alla kompetens och förändring education pedagogik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.