Details

Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen : En studie av fyra revisionsbyråer

by Nilsson, Håkan

Abstract (Summary)
Utvecklingen i slutet av 1900-talet inom området informationsteknik har förändrat förutsättningarna för revision, vilket har inneburit att revisionsbyråerna har förändrat sina granskningsprocesser. Granskningsmoment som tidigare inte har varit praktiskt möjliga att genomföra kan numera utföras tack vare att kapaciteten att lagra, sortera och överföra information har ökat dramatiskt. Informationstekniken har fått en framträdande roll i arbetet med att öka effektiviteten utan att försämra kvaliteten. Granskningsarbetet har dock inte automatiskt blivit effektivare enbart genom att användningen av informationsteknik har ökat. En frågeställning i detta arbete är hur revisionsbyråerna har hanterat de nya förutsättningarna som informationstekniken har skapat. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur och varför globala revisionsbyråer idag använder informationsteknik i granskningsprocessen. För att uppfylla studiens syfte har fyra praktikfall genomförts. De fyra praktikföretagen är de fyra största revisionsbyråerna i Sverige. Arbetet har utgått från ett systemsynsätt med en kvalitativ ansats.Revisionsbyråernas drivkrafter att använda informationsteknik i granskningsprocessen är främst att minska kostnaderna via kvalitetsförbättringar och produktivitetsökningar.Informationstekniken stärker möjligheterna till att verifiera och granska en affärshändelse i efterhand. Trenden är att granska allt mindre affärshändelser allt längre ifrån primärkällorna. Två av de undersökta revisionsbyråerna använder främst informationsteknikens möjligheter till att automatisera befintliga rutiner och arbetssätt, medan de två andra byråerna försöker att arbeta utifrån nya koncept. De byråer, som har valt att främst satsa på att automatisera befintliga rutiner och arbetsmoment, behöver på längre sikt också förändra sina revisionsprocesser. Byråer, som har valt att satsa på ett förändrat revisionssynsätt och infört informationsteknik utifrån dessa tankar, behöver troligen på kort sikt automatisera delar av den befintliga revisionsprocessen. Dessa två olika utvecklingsvägar kommer förmodligen att mer eller mindre mötas i framtiden.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:TECHNOLOGY; Information technology; Revisionsbyråer; Informationsteknik; Granskningsprocesser; Arbetssätt; Företagsekonomi Revision

ISBN:91-7219-609-2

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.