Details

Kärnverksamhetsdriven Information Assurance : Att skapa tilltro till beslutskritisk information

by Haglund, Jonas

Abstract (Summary)
Examensarbetet är utfört på uppdrag av Generic Systems i syfte att bl.a. utreda begreppet Information Assurance (IA) utifrån given definition (IA is the process of establishing trust for the information we use in our business). Fokus kom att hamna på taktiska militära ledningssystem inklusive ingående individer. Det finns ett stort behov av ett sådan här studie av flera anledningar, bl.a. eftersom det just nu pågår ett paradigmskifte; från förvaltar- till förbrukarattityd och från need to know till need to share . Det innebär alltså att ett helt nytt synsätt på information håller på att växa fram. Första slutsatsen som drogs var att IA är ett verkligt multidisciplinärt ämne som kräver djupa kunskaper inom många och vitt skilda områden, t.ex. systemvetenskap, datasäkerhet och organisationsteori. En annan slutsats som drog var att för att en användare ska känna tilltro till information måste tre grundkrav vara uppfyllda: användaren måste ha förtroende för systemet som förmedlar informationen, informationen i sig måste uppvisa vissa kvaliteter och slutligen påverkar egenskaper hos användaren den upplevda tilltron. Med utgångspunkt i Försvarsmaktens behov så visade det sig att de centrala förändringarna som krävs för att uppnå effekten IA bland annat är ökat fokus på användbarhet i systemutvecklingen och flexiblare individanpassad utbildning. Utbildningen måste tillse såväl tillräcklig teknisk kompetens som säkerhetsmedvetande hos personalen. Andra delar som bör förändras är informationsarkitekturen; ökad separation mellan datamodell och informationsmodell är önskvärd. Nyckelord Keyword IA, Information Assurance, informationssäkerhet, it-säkerhet, tilltro Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/26/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.