Details

Implementation of stable isotopes lipoprotein kinetic studies: effects on HDL metabolism of a Mediterranean type diet rich in MUFAs from virgin olive oil.

by Uliaque Cugat, Katia

Abstract (Summary)
Resum Els efectes antiaterogènics atribuïts a una dieta de tipus mediterrani, rica en àcids grassos monoinsaturats (AGM), aportats per oli doliva verge, són deguts, en part, a laugment o al manteniment de les concentracions plasmàtiques de colesterol de les lipoproteïnes dalta densitat (HDL). No obstant i fins al moment, no es coneixen del tot els mecanismes que expliquen aquestes concentracions. Lapolipoproteïna (apo) A-I (apoA-I) és lapolipoproteïna majoritària de les HDL i els seus paràmetres cinètics, com ara la taxa de producció i la taxa de catabolisme, reflexen la cinètica de les partícules dHDL. La nostra hipòtesi de treball és la següent: una dieta Mediterrània rica en AGM aportats per oli doliva verge, comparada amb una dieta STEP II, incrementa o manté els nivells de colesterol de les HDL degut a un augment de la producció i no a una disminució de la degradació dapoA-I. Possiblement, la realització destudis de cinètiques utilitzant isòtops estables és la forma més fisiològica davaluar la producció i la degradació dapolipoproteïnes en lhome. Objectiu: Implementar la metodologia necessària per realitzar cinètiques dapo B-100 i, especialment, dapoA-I i dapoA-II en voluntaris in vivo utilitzant isòtops estables com a marcatge de les proteïnes. Aplicar aquesta metodologia per comparar els efectes duna dieta Mediterrània rica en oli doliva verge amb una dieta pobra en greixos STEP II sobre el metabolisme de les HDL i de les lipoproteïnes de baixa densitat (LDL). Disseny: Estudi creuat randomitzat de 4 setmanes dintervenció dietètica, amb un període de rentat entre elles. 10 voluntaris, homes sans, moderadament hipercolesterolèmics van seguir ambdues dietes. Aquest estudi va ser aprovat pel Comitè dÈtica i dInvestigació Clínica de lHospital Universitari de Sant Joan de Reus. Instrumentalització: Estudi cinètic mitjançant la injecció i perfusió disòtop estable 2H3- L-leucina en forma dun bolus inicial i de perfusió durant 16h al final de cada dieta. Les diferents fraccions lipoproteïques es van separar per ultracentrifugació. La detecció disòtop incorporat va ser mitjançant GC-MS. Les dades obtingudes es van analitzar amb models multicompartimentals i el programa SAAM II. Els estudis cinètics dapoA-I i dapoA-II es van posat a punt i realitzat a la nostra Unitat de Recerca a Reus. Els estudis dapo B-100 i la modelització de les dades cinètiques es van realitzar en colClaboració amb el grup de recerca de la Vascular Biochemistry Section, Division of Cardiovascular & Medical Sciences, Royal Infirmary, University of Glasgow, Glasgow). Resultats: La dieta Mediterrània, comparada amb la dieta STEP II, incrementa significativament la concentració plasmàtica dapoA-I. Shan realizat 17 cinètiques però, degut a la complexitat de la metodologia, en aquesta tesis es presenten els resultats de les 7 cinètiques (4 després de la dieta Mediterrània i 3 després de la dieta STEP II) analitzades per GC-MS fins ara. A pesar de lescàs nombre de cinètiques, sobserven certes tendències. La dieta Mediterrània, comparada amb la dieta STEP II, presenta una major taxa de producció dapoA-I de les HDL, així com una major taxa de producció i de catabolisme de lapo B-100 de les LDL. Conclusions: Sha implementat la metodologia dels estudis de cinètiques amb isòtops estables de lapoA-I i lapoA-II de les HDL i de lapo B-100 de les VLDL1, VLDL2, IDL i LDL. El determinant de les concentracions més elevades dapoA-I en plasma és una major taxa de producció daquesta apo i no diferències en el seu catabolisme. Les aportacions de las cinètiques de les lipoproteïnes permetran avançar en els mecanismes lipídics involucrats en les malalties vasculars i aportar nous aspectes sobre les dianes nutricionals i farmacològiques.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Solà Alberich, Rosa; Vallvé Torrente, Joan Carles

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de bioquímica i biotecnologia

ISBN:

Date of Publication:01/31/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.