Details

Identitetsbegreppets utformning i samband med surrogation och återvinning

by Hultman, Beatrice

Abstract (Summary)
Identitet har länge varit föremål för diskussion, både inom filosofi och inom juridik. Min avsikt var att försöka utröna om det finns ett samband mellan hur filosofer respektive jurister identitesbegreppet, vad gäller ting. 3 jag har använt en text skriven av en nutida filosof för att försöka utröna hur filosoferna ser på identitesbegreppet. För att kunna utröna hur jurister ser på begreppet har jag studerat ett antal rättsfall. jag har inte kunnat hitta några direkt synbara kopplingar mellan hur begreppet " identitet " används inom filosofin respektive inom juridiken. De har helt enkelt för olika utgångspunkter och för olika värden att tillvarata. Filosofin måste tillvarata den rent logiska tankegången emedan juristen i första hand har tingens värde och även, när det gäller sakrätt, borgenärsintressen att beakta. Nyckelord Keyword identitet, sakrätt, surrogation, återvinning 4 Avdelning, Institution Division, Department Datum Date 2000-06-06 Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp ISBN Report category Licentiatavhandling Examensarbete ISRN Affärsjuridiska programmet 2000/6 C-uppsats X D-uppsats Serietitel och serienummer ISSN Title of series, numbering Övrig rapport ____ URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2000/ajp/006/ Titel Title Identitetsbegreppets utformning i samband med surrogation och återvinning The Formulation of the Conception of Identity Associated with Substitution and retrievement Författare Author Beatrice Hultman Sammanfattning Abstract My intention was to seek out wheter there is a connection between the use of the philosophical conception of identity and the use of the judicial conception of identity, dealing with the identity of things. I have used a text written by a centemporary philosopher to determin philosophers' view on identity. To find 5 out the judicial view on identity I have used a number of different cases. I have not been able to find any visible connections between the use of the conception of identity from the philosophers' nor from the judicial point of view. They have too different values to consider. The philosopher considers the pure logical connection. The judicial view consider the value of the thing. Nyckelord Keyword identitet, sakrätt, surrogation, återvinning 6 1.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:identitet sakrätt surrogation återvinning

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.