Details

Identifiering av kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem : en fallstudie vid FSAB

by Bergman, Mikael

Abstract (Summary)

Syftet med denna studie är att identifiera ett antal kritiska framgångsfaktorer för implementering av ett nytt affärssystem, samt att utifrån dessa faktorer skapa en modell. Utgångspunkten för dessa parametrar är med fokus på användarna.

I litteraturdelen redovisas ett antal olika projektmodeller och faktorer. För att kunna belysa de styrkor och svagheter som dessa modeller påvisar har jag granskat, analyserat och kritiserat dem, samt ställt dem emot varandra. Det som de flesta har gemensamt är att de saknar ett användarfokus.

 

I den empiriska delen beskrivs två stycken fallstudier på Fagersta Stainless AB. Den första granskar en implementering av affärssystemet Movex som genomfördes 1999.  Den andra studien undersöker en pågående systemimplementering av affärssystemet Jeeves. Där jag själv är delaktig som delprojektledare, och på sätt fått en inblick hur implementeringen har gått till väga från det att projektet startades

 

Resultatet av de båda fallstudierna visar att fokuset på användarna hade en betydande roll för hur lyckosam implementeringen skulle bli, samt även att det fortsatta arbetet i affärssystemet skulle bli utvecklande och enkelt för användarna.   

 

Några av de kritiska framgångsfaktorerna identifieras och förklaras i ett tidigt skede av i analysen av Jeeves projektet, dessa är: Användarna, konsulter, förståelse för processer samt att tillvarata tidigare erfarenheter.

 

Ytterligare en faktor som uppkom under den senare delen av projektet, redovisas och förklaras som tilläggsfaktor under modellavsnittet, denna faktor är: attityd inom projektgruppen.

 

 

Modellen som skapats med information utifrån vad som redovisats i den tidigare teori och empiridelen förklaras med tillhörande ledord, i ett eget avsnitt.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:affärssystem

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.