Details

Icke-finansiell information i årsredovisningar : en studie av stora svenska företag i detaljhandels-, verkstads- och läkemedelsbranschen

by Axelsson, Mats; Vidlund, Veronica

Abstract (Summary)
Användarna av extern redovisning fokuserar på framtiden medan traditionell redovisning baseras på historiska data. Amerikanska undersökningar visar att analytiker efterfrågar mer icke-finansiell information för att kunna göra bättre prognoser. Företagens årsredovisningar fungerar idag som informationsbärare och är ett viktigt beslutsunderlag för analytiker. Syftet med uppsatsen är att beskriva de svenska förhållandena vad det gäller redovisad och efterfrågad icke-finansiell information. Genom att studera svenska årsredovisningar samt tillfråga analytiker hur de ställer sig till icke-finansiell information har vi besvarat följande frågor. Hur ser det ut i Sverige, redovisar företagen den information som efterfrågas av analytikerna? Hur utförlig är dagens redovisning av icke-finansiell information i de svenska företagen? Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren vad det gäller icke-finansiell information? Nyckelord Keyword Icke-finansiellt, informationsgivning, årsredovisning, nyckeltal, öppenhet Icke-finansiell information i årsredovisningar - en studie av stora svenska företag i detaljhandels-, verkstads- och läkemedelsbranschen Engelsk titel: Non-Financial Information in Annual Reports - a Study of Large Swedish Companies in Retail-, Engineering- and Medicine Industry Magisteruppsats, 20 poäng Ekonomprogrammet, termin 8, vt 1999 Linköpings Universitet Mats Axelsson & Veronica Vidlund Handledare: Peter Jederström
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:icke finansiellt informationsgivning årsredovisning nyckeltal öppenhet

ISBN:

Date of Publication:01/01/1999

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.