Details

"Ibland säger pappa; akta så du inte blir för tjock!” : En kvalitativ studie kring medier, barn och fetma  ”Sometimes my dad says; be careful so you don’t get to fat!” : A qualitative study about medium, children and obesity 

by Kastensson, Carolina; Martinsson, Emelie

Abstract (Summary)

Vi har genom en kvalitativ fokusgruppsstudie undersökt hur barns uppfattning ser ut angående mediernas rapportering och påverkan kring fetma. Syftet är att se hur barn i tioårsålder upplever att de påverkas av den rapportering kring hälsa och främst fetma som återfinns i dagspressen. Genom fokusgruppsintervjuer har vi velat få fram barnens egen syn på mediernas framställning av fetma och hälsa. Vi vill även se hur två rikstäckande dagstidningar framstället barn och fetma i sina artiklar under en viss tid, detta som ett underlag för vår studie om barnens uppfattning om ämnet.

I resultatet resonerar vi kring vad medierna säger om fetma och barn och hur bilden av detta ser ut i de dagstidningar vi valt. När det gäller studien av dagstidningarnas rapportering kring fetma och övervikt fann vi att fokus i första hand ligger på Sverige och USA. Innehållet är främst inriktat på samhällsartiklar och forskning kring ämnet. Vi fann att de flesta barn vi samtalade med inte anser att de påverkas av mediernas rapporteringar. De var ändå medvetna om att medierna ger en speciell och konstlad bild av hur samhället bör vara, och att den bilden inte alltid stämmer överens med deras egen verklighet.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:påverkan medier barn fetma media and communication studies medie och kommunikationsvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.