Details

IUP : Hur använder pedagoger den individuella utvecklingsplanen i förskolans verksamhet?

by Petersson, Linda; Ericsson, Gabriella

Abstract (Summary)
Detta arbete handlar om hur pedagoger i förskolan använder sig av individuella utvecklingsplaner (IUP) i förskolans verksamhet. De frågor som vi har ställt oss är hur pedagoger i förskolan går tillväga inför upprättandet av individuella utvecklingsplaner och på vilket sätt pedagogerna tar hänsyn till barnens IUP när de planerar verksamheten.För att få svar på våra frågeställningar har vi genomfört en kvalitativ undersökning, där vi intervjuat sex pedagoger från tre olika kommuner. Vi har sammanställt vårt resultat utifrån våra intervjufrågor.I resultatet framkommer att de tre förskolorna arbetar på ett liknande sätt när de upprättar IUP. De samtalsunderlag som de använder sig av ser olika ut, men har samma syfte det vill säga att belysa barnets utveckling och lärande. Pedagogerna ser föräldrarnas synpunkter som en viktig del i upprättandet av barnets IUP. När det gäller vilken hänsyn pedagogerna tar till barnens IUP menar pedagogerna att det handlar om vilka möjligheter verksamheten erbjuder barnet i relation till den utveckling de befinner sig i. I resultatet kan vi även se att barnens IUP bidrar till en kontinuerlig arbetslagsdiskussion. Detta bidrar till att verksamheten är under pågående förändring med utgångspunkt i barnens IUP.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/03/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.