Details

INTERNET, SALUD Y SOCIEDAD. Análisis de los usos de Internet relacionados con la salud en Catalunya.

by Lupiáñez-Villanueva, Francisco

Abstract (Summary)
Resum Català: Tots els actors en sistemes de salut estan encarant la transició a la Societat Xarxa; una societat l'estructura social del qual es constitueix per xarxes alimentades per tecnologies d'informació i comunicació microelectròniques, i un paradigma tecnològic nou: Informationalisme, basat en l'augment de la capacitat humana per el tractament de la informació i comunicació feta possible per la revolució en microelectrònica, programari, i enginyeria genètica. En aquest context ample, e-salut ha emergit com un camp ample que implica la relació entre l'estructura social actual i el paradigma tecnològic nou dins dels sistemes d'assistència sanitària. A més, la Internet se ha convertit en un dels conductors d'e-salut i es podria considerar com un dels recursos principals per a la informació de salut; com a medi per interacció; com a eina per a lliurament d'assistència sanitària i salut pública. Aquestes concepcions mostren un potencial enorme per millorar la qualitat i eficiència del sistema d'assistència sanitària; redefinint salut, la medicina i el cos; transformant la relació entre agents d'assistència sanitària, i suggereix que una cosmologia mèdica. Tenint en compte aquests canvis, els propòsits de la recerca son: Identificar i caracteritzar la presència dels actors del sistema de salut de Catalunya en Internet. Identificar, caracteritzar i explicar els determinants de les pràctiques d'ús i socials que els actors principals del sistema de salut de Catalunya realitzant a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, especialment Internet. Per arribar a aquests objectius, es consideraven les següents preguntes d'investigació: Quin tipus de informació i aplicacions de qualitat relacionades amb Salut s'ofereixen en la Internet? Com pot ser caracteritzada la presència dels actors del sistema de salut de Catalunya en Internet? Quines estan les principals barreres i incentius dels grups de suport de pacients per a l'ús d'Internet? Quins són els usos de les TIC que fan els ciutadans pel que fa a salut i com es poden caracteritzar? Quines estan les conseqüències d'ús de les TIC per part de les ciutadans, especialment amb Internet, respecte a la gestió de la seva salut i la relació amb els seus professionals sanitaris? Quins són els determinants (tecnològic i no tecnològic) de la demanda de serveis de salut per els ciutadans mitjançant la Internet? Quins són els usos de les TIC, especialment la Internet, que fan els professionals sanitaris i com es poden caracteritzar? Quins són els determinants (tecnològic i no tecnològic) dels usos de Internet per els professionals sanitaris (Metges, Infermers i Farmacèutic)? Per a donar respostes a aquestes preguntes van ser analitzades mitjançant anàlisis estadístiques multivariants les dades recollides mitjançant enquestes telefòniques a una mostra representativa de la població catalana, enquestes online a metges, infermeres, farmacèutics i associacions de pacients així com l'anàlisi de més de 1400 webs de salut. L'anàlisi d'estadística multivariant va validar la sub hipòtesi següent: La Internet és bàsicament un espai d'informació sobre Salut i no un espai d'interacció entre els actors del sistema; per això els webs de salut són caracteritzats per l'oferta de recursos d'informació, per la manca d'aplicacions relacionades amb comunicació o serveis i per nivells de qualitat associada amb l'actor que proporciona el recurs. La interrelació entre accés, ús i valoració de les TIC, la demanda de serveis sanitaris i la capacitat dels individus de prendre decisions sobre la seva pròpia salut o els més propers a ells determina l'ús de Internet per accedir al sistema de salut, dons determina un perfil pacient nou anomenava l'e-pacient. La interrelació entre l'ús intensiu de les TIC, de manera especial la Internet, la valoració positiva per els professionals d'aquestes tecnologies en relació amb les seves activitats de treball els seus pacients, l'ús intensiu de la informació i una orientació del treball cap a la recerca determina un perfil professional nou anomenat el professional sanitari en Xarxa. Aquesta tesi va validar la seguent hipòtesi general: La interacció entre estructura social, l'augment de flux d'informació i les TIC provoca una transformació en pràctiques socials i en el comportament dels actors del sistema de salut.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Castells Oliván, Manuel

School:Universitat Internacional de Catalunya

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:internet interdisciplinary institut in3

ISBN:

Date of Publication:01/23/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.