Details

IAS 40 - Värdering av förvaltningsfastigheter : Objektivitet inom intern och externvärdering

by Khamissi, Ramtin; Haidari, Rashid

Abstract (Summary)

 

Idag använder sig företag till viss del av externa värderare. Detta gör de för att öka förtroendet för deras egna interna värderingar. Delvis visar det att internvärdering inte kan anses vara lika objektiv som extern, men också mer sparsamt för företagen. Företagen kan exempelvis välja ut 20 % av deras totala förvaltningsfastigheter som har internvärderats, för att låta en extern värderare också göra en värdering. Dessa 20 % har företagen själva valt ut. Vem säger att resterande 80 % är objektivt värderade, när dem endast blivit internvärderade? Självklart så sparar företag pengar på att internvärdera, men samtidigt lämnas det luckor till att övervärdera för egen vinning.

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för objektivitetsdilemmat inom förvaltningsfastighetsbranschen. Tanken är att upplysa om detta problem.

 För värderings frågor inom förvaltningsområdet vill författarna få svar på två frågor:

Påverkas objektiviteten beroende på vem som utför värderingen av fastigheten?

Finns det utrymme för subjektiva värderingar vid internvärdering?

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:internvärdering externvärdering objektivitet förvaltningsfastigheter business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.