Details

Hur utvecklar små och medelstora turismföretag interorganisatoriska förbund? :en validerad strukturell ekvationsmodell

by Pesämaa, Ossi

Abstract (Summary)
Hur kan företag som ingår i framgångsrika samverkansnätverk bygga interorganisatoriska förbund i perifera regioner under krävande omständigheter? Den här uppsatsen utvecklar en modell och testar empiriskt en enkät till 254 företag i två olika samverkansnätverk i Norra Minnesota (N. Mn.). Uppsatsen har två huvudsakliga bidrag. Först, genom att definiera sex återkommande problem för den här typen av "krävande" perifera regioner stimulerar uppsatsen till mer forskning på det här området. I det andra bidraget demonstreras en unik strukturell ekvationsmodell, vilken är indelad i fyra olika sekvenser. Sekvenserna baseras på sex olika konstrukt (begrepp konstruerade av flera element av engelskans construct), som är värderade genom att använda data från en enkät med krossektioner. Den första sekvensen innehåller två begrepp och mäter hårda samt mjuka motiv till samverkan. Den andra sekvensen innehåller grunder på vilka potentiella partners väljs. Den är baserad på hur viktigt förtroende är vid val av partner. I tredje sekvensen används två begrepp - förtroende i nuvarande relationer och reciprocitet. Den fjärde sekvensen utvärderar den slutgiltiga beroendevariabeln - interorganisatoriska förbund. Genom att föreslå sex propositioner ger uppsatsen nya utgångar för teoriutveckling inom den inbäddade litteraturen. Samtliga propositioner är genererade från teori, tidigare resultat eller en logisk argumentation färdig att testas. Efter det slutgiltiga testet visades att två av propositionerna kunde bekräftas och att två misspecificerade relationer kunde identifieras, vilket möjligen kan bidra till att lösa några av de utmaningar som ligger bakom personliga relationer i samverkansnätverk av företag. Förutom detta kan uppsatsen även bidra till utveckling av måtten. Samtliga mått baserades på tidigare teori men när interaktioner mellan begreppen studerades kan denna uppsats visa på mått som stöds av innehålls-, konvergent, diskriminant och nomologisk validitet. De teoretiska och praktiska implikationerna går till strategisk management av små och medelstora turismföretag verksamma under krävande omständigheter i perifera regioner. En sådan proper implikation, som även stimulera till mer forskning, är att etablering av varaktiga samverkansnätverk kräver några noggranna överväganden, där företag bör överväga motiv, val av partner och dess konsekvenser. När samverkansnätverk är implementerade omsorgsfullt, med hänsyn till personliga relationer, kommer företag att ha mer kunskap om vad de kan förvänta sig av relationen, vilket minskar risken eller i alla fall kunskapen om den, som i sin tur även har effekten att samverkan med större sannolikhet även blir varaktig.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.