Details

Hur lärare upplever mångkulturella klasser

by Johansson, Josefin

Abstract (Summary)
Syftet med det här arbetet var att få en inblick i hur lärare beskriver och upplever mångkulturella klasser. Detta för att få ytterligare kunskaper inom området den mångkulturella skolan. Fem lärare intervjuades och under intervjuerna var det vissa områden som berördes som var mer framträdande. Dessa områden var språksvårigheter, kulturskillnader, ytterligare krav på tydlighet i lärarrollen samt olika åsikter om svenskhet och invandrarskap. Samtliga respondenter upplever att den mångkulturella situationen på olika sätt påverkar undervisningen direkt eller indirekt. Direkt genom att de får ha detta i åtanke när de planerar undervisningen. Indirekt genom att de beskriver vissa faktorer i situationen som medför problem och svårigheter som de kanske inte alltid förutsett vid planeringen. Språket var den faktor som i högst grad ansågs påverka undervisningen. Visa av respondenterna vill ge eleverna sådana kulturella erfarenheter som svenska barn får och ge dem kunskaper som gör det möjligt för dem att integreras i den svenska skolan och samhället. Samtidigt finns det en vilja till integration av andra kulturer i undervisningen och en vilja att ytterligare förstå dessa. En av respondenterna såg användandet av elevernas erfarenheter som självklart. En annan hade använt sig av elevernas bakgrund i vissa undervisningsmoment, medan några ännu inte gjort detta men önskade göra detta. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:undervisning mångkulturella klasser lärare

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.