Details

Hur upplever de anställda på Sandvik Materials Technology - Tråd förändringsarbetet som bedrivs på enheten? : - en enkätundersökning

by Holmdahl, Christian; Lind, Rosettè

Abstract (Summary)
Syftet med studien var att identifiera anställdas upplevelser om förändringar på arbetet. Författarna fokuserade på hur förändringsarbetet som bedrivs påverkat de anställda ur ett hälsoperspektiv. Tidsperioden för arbetet var tio veckor. Totalt utdelades 250 enkäter, där de som tilldelades var 190 produktionsanställda och 60 tjänstemän på företaget Sandvik Materials Technology, avdelning Wire. Data behandlades med hjälp av SPSS som är ett statistiskt databehandlingsprogram. Som teori användes Karasek & Theorells krav?kontroll?stödmodell. Författarna fann att möjlighet att påverka och stor arbetsglädje är viktiga komponenter för de anställda. Dessutom visar resultatet att alla respondenter ser positivt på hälsofrämjande initiativ från ledningen. En negativ aspekt som påvisats är att vissa respondenter upplever stress i sin nuvarande arbetssituation. Arbetslivet är en viktig del i en människas liv och upplevs det som stödjande och uppmuntrande kan detta utgöra hälsofrämjande faktorer.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:11/13/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.