Details

Hur påverkar sponsring ett varumärkes Brand Equity? : En studie av Brynäs IF:s sponsorer. How does sponsorship influence Brand Equity? : A study of Brynäs IF’s sponsors.

by Rajala Malmgren, Emil; Lövgren, Peter

Abstract (Summary)

Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom empirisk undersökning besvara frågan vilken mätbar effekt sponsring har på varumärkets värde, Brand Equity. Genom att besvara den frågan är också syftet att utveckla en modell som visar vilka faktorer samt vilka delar i varumärket som påverkas av sponsring.

Metod: Vi har valt att genomföra detta arbete genom att använda fallstudier. Dessa har vi genomfört med hjälp av kvalitativa intervjuer med representanter för Gevalia, Läkerol och Länsförsäkringar Gävleborg, vilka samtliga sponsrar Brynäs. Vi har bearbetat intervjuerna för att sedan analysera dem mot vår teoretiska referensram. Vi har valt att dela upp analyserna efter huvudområden som rör sponsring och varumärke.

Resultat & slutsats: Vi har utvecklat en modell som visar sponsringens effekter på Brand Equity, men dessa är dock inga tydliga mätbara effekter då vi inte kunnat uttyda några genom studien. Modellen bygger istället på antaganden som vi kommit fram till genom vår forskning. Modellen visar kopplingar mellan A-ERIC modellen och Brand Equity. Den visar också hur ett varumärke kan påverkas av sponsringen, bland annat genom att associationer skapas via upplevelsen i samband med ett event och att medvetenheten ökar genom exponering.  

Förslag till fortsatt forskning: Som fortsatta studier tycker vi att det skulle vara intressant att göra en jämförande studie för att kunna bekräfta eventuella samband mellan sponsring och dess påverkan på Brand Equity.  

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till en ökad kunskap om samspelat mellan sponsring och Brand Equity. Studien bidrar också till kännedom om Gevalias, Läkerols och Länsförsäkringar Gävleborgs sponsringsrelation till Brynäs samt hur detta påverkar respektive varumärke.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:brand equity sponsorship a eric varumärke sponsring business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.