Details

Hur kan akademi organisera samverkan för tillväxt? :Deliberativ Organiserad Samverkan, DOS, en ny styrningsmodell

by Andersson, Mikael, PhD

Abstract (Summary)
Inom senare decenniers forsknings- och utbildningspolitik kan man se en tydlig trend mot utvidgade försök till stimulans av tillväxtinriktad samverkan mellan stat, lärosäte och näringsliv. Via forsknings- och utvecklingsråd kanaliseras ekonomiska medel till lärosäten som organiserar aktörernas samverkan operativt. Lärosätenas uppgift är komplex. Samverkansprocessen förväntas vara jämlik, tillåta att deltagande aktörer har olika yrkesidentitet, tillhör olika organisationer, har olika värderingar och normuppfattningar, samt tillfredställer olika intressen. Med nuvarande forsknings- och utbildningspolitik följer dessutom idén om lärosäten som potentiella tillväxtmotorer, som bör användas på ett direkt sätt för att utveckla samhällets innovationssystem, produktionssystem och marknader. I samband med detta förs det diskussioner om akademisk kapitalism, kommersialisering av forskningsresultat, processer för inkubation etc. Lärosätenas traditionella roll som forskningsuniversitet har alltså kompletterats av rollen som organisatör av tillväxtinriktad samverkan samt rollen som entreprenör. Att på samma gång bedriva oberoende forskning, stå som organisatör för jämlik samverkan samt tillfredställa egna intressen, är motstridigt. Ett sätt för lärosäten att förhindra att deras egenintresse tar överhand vid samverkan, är att undvika alla former av yttre styrning, och istället inrikta sig mot att stimulera deltagande aktörer att själva utvärdera, utveckla och styra sin samverkan. Konventionella utbildnings-, forsknings- och projektmodeller är utvecklade för andra ändamål än detta. Trots det tycks deras användning i samband med lärosätens samverkansuppgift vara väl utbredd. För att samverkande aktörer ska kunna förstå och hantera sin verksamhet på ett medvetet, kollektivt och flexibelt sätt, behöver de nyttja någon form av styrningsmodell som tillåter kommunikativ samordning, utvärdering och utveckling av organisatorisk handling. Som alternativ till de konventionella modellerna utvecklas i denna avhandling en ny styrningsmodell, kallad Deliberativ Organiserad Samverkan, DOS. Modellen är utvecklad med inspiration från deliberativ teoribildning. Något förenklat förväntas aktörernas samverkan ske genom upprepade dialektiska rörelser mellan deliberativ fas (styrningsprocess), i vilken aktörerna producerar giltiga handlingsalternativ och legitima interpersonella och systemiska relationer, och systemisk fas (operativ verksamhet), i vilken aktörerna omvandlar vunnen giltighet och legitimitet i systemisk handling och resulterande fakticitet. Medan den deliberativa fasen svarar mot en utvärderings- och utvecklingslogik med öppna rationalitetsvillkor, svarar den systemiska fasen mot en produktionslogik med låsta rationalitetsvillkor. Avhandlingens huvudsakliga empiri är hämtad från verksamhet som bedrivits/bedrivs inom eller i nära anslutning till två kompetenscentra lokaliserade till Luleå tekniska universitet. Det första kompetenscentrat, Polhemslaboratoriet, håller för närvarande på att fasats ut och ersättas av Fastelaboratoriet. Gemensamt för bägge verksamheterna är att de kan beskrivas med hjälp av modellen för Triple Helix. Något förenklat innebär det att staten bidrar med riktade ekonomiska medel för FoU samt övergripande spelregler för aktörernas samverkan, näringslivet med kompletterande ekonomiska medel och direkt omsättning av utvecklad kunskap, samt lärosätet med organisering av samverkans¬process, kunskapsutveckling samt kommersialisering av intressant spin-off-kunskap. Ett väsentligt inslag i Polhems- och Fastelaboratoriets verksamheter utgörs av så kallade Siriusprojekt, industriellt orienterade produktutvecklingsprojekt som genomförts av studenter som läser fjärde året vid Maskintekniskt civilingenjörsprogram. Dessa projekt genomförs huvudsakligen i samverkan mellan lärosäte och storföretag. I nära anslutning till denna verksamhet organiserar Arena innovativ teknik och företagande, en mångvetenskaplig grundutbildning, så kallade drivhusprojekt. I dessa projekt möts studenter från olika årskurser och studieinriktningar, forskare/lärare från olika ämnesområden, aktörer från olika företag och utvecklingsbolag. Syftet med projekten är att stimulera entreprenörskap och nyföretagande. DOS utgör ett försök till lösning på styrningsproblem som identifierats i anslutning till ovanstående verksamheter. Verksamheterna har undersökts genom deltagande observation. Enskilda händelser har bearbetats och vävts samman till ett sammanhängande anonymiserat scenario som är berättat med utgångspunkt i olika aktörsperspektiv. I avhandlingens teoretiskt orienterade kapitel problematiseras situationer ur scenariot genom analytiska och pragmatiska reflektioner. Med hjälp av reflektionerna byggs successivt DOS-modellen upp.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.