Details

Hur löser elever med kombinerade läs-, skriv- och matematiksvårigheter matematiska problem?

by Björklund, Lisbeth

Abstract (Summary)
Syftet med denna studie är att ge en insikt i hur elever med kombinerade läs- och skriv och matematiksvårigheter tänker och resonerar vid problemlösning. Tre elever i år 8, som alla ingår i samma specialundervisningsgrupp i matematik, har arbetat med olika typer av matematisk problemlösning, såväl individuellt som i grupp. Med utgångspunkt i deras arbete skapas början till en grundad teori. I forskningssammanhang behandlas ofta denna kategori elever (med kombinerade problem) som en enhetlig kategori som jämförs med t ex elever med enbart matematiksvårigheter, normalpresterande elever osv. Denna undersökning visar dock att de svårigheter eleverna uppvisar är av mycket olika karaktär. Studien omfattar tre delar: en presentation av fältstudien och resultaten från denna, en metoddel innefattande en pilotstudie som koncentreras på datainsamlingsmetoden samt en omfattande litteraturstudie som behandlar problemlösning och inlärningssvårigheter. Nyckelord: problemlösning, matematiksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, grundad teori, tänka högt
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:problem solving mathematical disabiblites reading and writing disabiblities grounded theory

ISBN:

Date of Publication:01/25/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.