Details

Hur arbetar barnpedagogerna med naturverksamhet? : en undersökning av naturverksamhet vid fyra förskolor inom Gävle kommun

by Kargaryani, Ardeshir

Abstract (Summary)

Enligt läroplanen för förskolan Lpf 98 ska förskolorna planera naturverksamheter och miljöaktiviteter för barn. Man vill med detta uppnå att barn ska få en positiv syn på naturvårdsfrågor och lära sig naturens kretslopp. Barn ska lära sig aktsamhet och att ha ett bra förhållningssätt till naturen och miljön.

I början av min rapport finns det citat och sammanfattningar från undersökningar, kurslitteratur och artiklar. Jag tar upp naturens betydelse för barnen och vikten av att planera naturverksamhet. Därefter beskriver jag tillvägagångssättet genom observationer av såväl barn som personal. Jag intervjuade också en förskollärare på varje förskola. Avslutningsvis följer resultaten av frågeställningar, observationer, intervjuer och diskussioner.

Denna slutrapport är tillkommen eftersom jag vill undersöka följande:

1. Är det skillnad på arbetssättet hos barnpedagogerna på fyra olika förskolor (två närbelägna till naturen och två centralt i staden)?

2. Har det betydelse för naturverksamheten om förskolan ligger nära naturen eller centralt?

3. Påverkar barnpedagogernas naturintresse verksamheten?

4. Vilka svårigheter föreligger för barnpedagogerna när de ska ut med barnen i naturen?

Mina observationer påvisade/påvisar att barnpedagogernas arbetssätt med naturverksamheter inte bedrivs likartat på dessa fyra förskolor. Barnen är ute mer i naturen på de förskolor som är närbelägna naturen än på de förskolor som är förlagda i centralområdena. Barnpedagogernas naturintresse är en bidragande orsak till att dessa förskollärare väljer att arbeta inom naturområdet med barnen. De svårigheter som uppstår under vintertid är då förskollärarna skall ut i kylan med barnen. Brist på pengar är ett problem för de förskolor som ligger i centrala områden. Det är kostsamt att åka buss med en stor grupp barn till naturliga skogsområden.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:friskvård hälsa naturverksamhet utelekar uteverksamhet förskola miljövmedvetenhet mulleverksamhet fysisk miljö religion theology religionsvetenskap teologi children barn sports idrott

ISBN:

Date of Publication:01/01/1998

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.