Details

Household waste collection :factors and variations

by Dahlén, Lisa, PhD

Abstract (Summary)
Ambitiösa återvinningssystem för hushållsavfall har införts i Sverige, och i många andra länder, under de senaste årtiondena. Många olika system för källsortering och insamling har utvecklats, men utvärdering och jämförelse av insamlingsresultat försvåras av bristen på jämförbara data. Följande frågor diskuteras och besvaras i avhandlingen: Hur kan avfallsflödet från hushåll mätas och undersökas? Vilka faktorer påverkar avfallsflödet från hushållen? Hur kan olika insamlingssystem göras jämförbara och utvärderas? Studien utfördes på tre nivåer: (1) hushållsavfallet, klassificerat i olika material och komponenter, (2) hushållen och deras hantering av hushållsavfallet, och (3) kommunerna, i egenskap av ansvarig myndighet för hantering av hushållsavfall, där förutsättningarna påverkas avlokala faktorer. Avfallsflödesanalyser, inklusive plockanalys av hushållsavfall, har genomförts i ett antal svenska kommuner, vilket visade stora variationer i avfallsmängder per person. Elva faktorer, som antogs påverka avfallsflödet, undersöktes och multivariat dataanalys tillämpades. Studien visar bland annat att kommuner med fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial samlade in mer metall-, plast- och pappersförpackningar per person, jämfört med kommuner som bara hade återvinningsstationer för insamling av förpackningar. Viktbaserad avfallstaxa, dvs när hämtning av hushållsavfall faktureras per kg avfall som finns i kärlet, har visat sig ge varierande effekter i olika kommuner, vilket har undersökts och diskuterats. I genomsnitt var mängden osorterat hushållsavfall 20 % mindre per person i kommuner med viktbaserad taxa, jämfört med övriga landet. Någon skillnad i mängden källsorterade återvinningsmaterial kunde dock inte påvisas. Mätmetoder för hushållsavfallsflödet föreslås, tillsammans med en steg-för-steg utvärderingsmetod för jämförelse av olika insamlingssystem, innefattande en uppsättning nyckeltal. Sexton felkällor har identifierats i officiella avfallsdata och en slutsats av studien är att det i dagsläget saknas tillförlitliga data som beslutsunderlag för utveckling av avfallshantering och avfallspolicy.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.