Details

Har du tid med mig? Sambandet mellan ungdomars antisociala beteende och deras relation till föräldrarna.

by Sundqvist, Lina; Bjerkeman, Louise

Abstract (Summary)
Växjö universitet Institutionen för pedagogik Pedagogik med inriktning mot ungdomsoch missbrukarvård, C- uppsats 10 p Titel Engelsk titel Författare Handledare Har du tid med mig? Sambandet mellan ungdomars antisociala beteende och deras relation till föräldrarna. Do you have time for me? The connection between antisocial behavior of the youth and the relationship to their parents. Louise Bjerkeman och Lina Sundqvist Marie Joelsdotter Hallbäck Datum Mars 2006 Antal sidor 25 Nyckelord antisocialt beteende, ungdomar, föräldrar, relationer Sammanfattning Syftet med denna uppsats var att belysa ungdomars syn på relationen till sina föräldrar och om det finns ett samband med antisocialt beteende. Genom att studera litteratur gällande ämnet försökte vi få en förståelse för vad som kan vara bidragande faktorer för utvecklingen av ett antisocialt beteende. Frågeställningarna var: Finns det samband mellan ungdomars upplevelse av relationen till sina föräldrar och antisocialt beteende hos ungdomarna? samt finns det samband mellan tiden ungdomarna spenderar med sina föräldrar och hur relationen mellan föräldrarna och ungdomarna ser ut? Den metod som använts utgick ifrån att ungdomar från fyra klasser i årskurs nio besvarade en enkät. Enligt resultatet har ungdomar som i högre grad visar tecken på antisocialt beteende en sämre relation till sina föräldrar samt att tiden ungdomarna och föräldrarna spenderar tillsammans är av betydelse. Slutsatsen är att ungdomarnas relation till föräldrarna är av stor betydelse för hur de utvecklas som individer. FÖRORD Vi vill tacka våra respondenter som deltagit i denna undersökning samt den lärare och rektor som varit ansvariga för att vi fått komma till skolorna. Med ert deltagande så har denna undersökning blivit intressant och givande för oss som behandlingspedagoger. Vi vill även tacka vår handledare Marie Joelsdotter Hallbäck för den feedback och uppmuntran du gett oss under skrivandets gång. Växjö Mars 2006-03-13 Louise Bjerkeman & Lina Sundqvist INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. BAKGRUND 1 2.1 Riskfaktorer för ett antisocialt beteende 2 2.1.1 Biologiska faktorer 2 2.1.2 Tidig närmiljö 2 2.1.3 Senare miljöpåverkan 3 2.1.4 Psykisk sjukdom/avvikelse 3 2.2 Den goda föräldrarollen 4 2.2.1 Barns trygghet och tillit till föräldrarna 4 2.2.2 Att skapa förtroende i relationen till sina barn 5 2.2.3 Familjestruktur 6 2.2.4 Barndomen och den sociala moderniseringen 6 3. SYFTE 7 4. PROBLEMFORMULERING 7 5. HYPOTES 7 6. METOD 8 6.1 Motivering till valet av forskningstradition och metod 8 6.2 Testinstrument 8 6.3 Deltagare 9 6.4 Tillvägagångssätt 10 7. RESULTAT 13 8. DISKUSSION 17 8.1 Resultatdiskussion 17 8.2 Metoddiskussion 22 9. REFERENSLISTA 24
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:05/15/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.