Details

"Har du förtroende för din bank?" : En studie om hur husägares förtroende till banken har förändrats under finanskrisen

by Olsson, Terese; Lundgren, Karin

Abstract (Summary)

Förtroende är något vilket är möjligt att återfinna i hela vår omgivning. I det sociala och i det professionella. Vi ger förtroende till andra, både personer och institutioner i en mängd olika situationer. En av dessa situationer är i relationen till vår bank och banktjänsteman. Världen upplever just nu en ekonomisk kris med stor genomslagskraft. Aktörerna aktiva på de finansiella marknaderna innehar just nu ett lågt förtroende gentemot varandra, inte minst vad gäller bankerna. Ekonomin stagnerar vilket påverkar hela samhället. Detta påverkar inte minst kunderna i dessa banker. En potentiellt utsatt grupp kunder är husägarna, vilka kan vara känsliga för stora förändringar i bland annat utlåningsräntor, när bankerna tvingas till olika åtgärder under finanskrisen. Dessa skeenden och resonemang har lett oss fram till vår problemformulering och syfte.

"Hur har förtroendet till banken bank förändrats hos husägare i och med finanskrisen?"

Vi har valt att dela in syftet med denna studie i ett flertal delar.

• Identifiera förändringar i förtroendet för bankerna

• Beskriva förändringar i förtroendet för bankerna

• Förklara vad dessa förändringar har inneburit för kunderna

Studien har utförts med den deduktiv ansats, där vi har utformat vår enkät utifrån vår teoretiska referensram. Den teoretiska delen har vi valt att dela in i förtroende, kommunikation och lojalitet. Dessa är de teoretiska delar vi har funnit relevanta för vår studie.

Vi valde att utföra en postenkät för att möjliggöra att få svar av en större grupp respondenter och genom detta få en större kvantitet svar. Vår enkät delades ut i 100 exemplar till hushåll boendes i hus. Av dessa 100 returnerades 43 enkäter. Svaren i dessa 43 enkäter har utgjort det primärdata vi har analyserat för att komma fram till våra slutsatser.

Vi har med vår studie funnit att medias bevakning har haft en inverkan på förtroendet hos de respondenter vilka ha besvarat enkäten. Förtroendet har även förändrats på grund av att tilliten till banken har förändrats till det sämre. Dock har vi observerat ett i stor grad bibehållet förtroende för bankerna. Där vi har kunnat identifiera några komponenter vilka vi anser ingå i ett förtroende, dessa är bankanställdas kompetens, bra kommunikation till kunder och transparens.

Utifrån vår studie har vi ej kunnat observera någon drastisk förändring i förtroende gentemot banken i och med finanskrisen, hos respondenterna. Vi har dock kunnat observera att finanskrisen har haft en inverkan på förtroendet gentemot banken hos en del av våra respondenter.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:finanskris husägare ekonomi business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.