Details

Hacia una metodología docente basada en el aprendizaje activo del estudiante presencial de ingeniería, compatible con las exigencias del EEES

by Montero Morales, José Antonio

Abstract (Summary)
RESUM: La tesi que es presenta en aquesta memòria semmarca dins làmbit de la innovació docent. La imminent entrada en vigor de lEspai Europeu dEducació Superior (EEES) exigeix lavaluació de noves competències en els estudiants, per la qual cosa shan de fer canvis importants en lo que fa referència a la metodologia docent aplicada i a les eines que es fan servir per avaluar. En aquesta tesi es tracten alguns aspectes fonamentals en aquest context: (i) Lestudi de les característiques que ha de complir una metodologia docent que sadapti a les exigències que imposa lentrada en vigor de lEEES, (ii) la posada en pràctica duna metodologia docent apropiada que suposi un compromís raonable entre les característiques desitjades i els recursos disponibles, i (iii) la proposta de noves eines davaluació que sadaptin a la nova metodologia, als recursos disponibles, i a les necessitats imposades per lEEES. El treball desenvolupat (i) proposa ladopció dun enfocament pràctic en la docència de lassignatura dàlgebra lineal impartida a futurs enginyers de telecomunicacions, combinat amb laplicació duna metodologia centrada en lestudiant que potencia el treball en grup al llarg del curs, (ii) mostra els resultats dun experiment realitzat durant el curs 2005-06 que justifica lús de metodologies constructivistes davant la postura conductista tradicional, i que aporta evidències que mostren un millor rendiment dels estudiants quan aquestes estratègies són aplicades a laula, i (iii) proposa un mètode sistemàtic de disseny deines que permetin avaluar competències de naturalesa subjectiva, i aplica el mètode esmentat per a obtenir un sistema que avalua el rendiment del treball en grup portat a terme pels estudiants. Encara que els experiments realitzats al llarg del treball shan centrat a lassignatura dàlgebra lineal, pertanyent al primer curs del pla destudis denginyeria de telecomunicacions, impartida a lEscola dEnginyeria i Arquitectura La Salle de la Universitat Ramon Llull, es pretén que els resultats i conclusions obtingudes siguin la base per a lexportació de lexperiència realitzada en aquesta tesi a daltres matèries de làmbit de lenginyeria.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Gómez Urgellés, Joan; Alías Pujol, Francesc

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:eals comunicacions i teoria del senyal

ISBN:

Date of Publication:02/22/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.