Details

Gymnasieelevers väg till fysikförståelse

by Sporre, Morgan; Larsson, Robert

Abstract (Summary)
Utgångspunkten i detta arbete är vårt intresse för hur elever uppnår förståelse i fysik och om/hur de ser kopplingar till verkligheten/vardagen. Anser gymnasieelever att det är viktigt med denna koppling? I vårt arbete har vi valt att dela in fysikundervisningen i fyra moment, genomgång, problemlösning, demonstration samt laboration, här har vi skrivit momenten i ordningen, från det mest abstrakta till det mest konkreta. Vårt syfte är att redogöra för de fyra momentens betydelse i undervisningen när det gäller att alla elever ska kunna uppnå förståelse. Vi har valt att utforma en elevenkät med ett antal frågor kring fysikundervisning och bl.a. frågat vilket moment som i första hand ger en elev förståelse samt om det är någon speciell ordning som eleverna föredrar. Dessutom har ett antal elever intervjuats kring dessa frågor. Fysikelever från tre gymnasieskolor i Växjö kommun, två kommunala och en friskola har svarat på enkäten. Resultatet från enkäten blev att de fyra momenten värderades lika viktiga för förståelsen.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:02/22/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.