Details

Granskning av näringslivets åsikter angående objektorienterade systemutvecklingsmetoder

by Kanerva, Joel

Abstract (Summary)
Objektorienterad systemutveckling har sina rötter i tidigare typer av systemutveckling och den objektorienterade programmeringen. Synsättet karaktäriseras av att verkligheten betraktas utifrån objekt.Detta arbete behandlar en kombinerad litteraturstudie, enkät- samt intervjuundersökning angående objektorienterade systemutvecklingsmetoder. Problemställningen för detta arbete har varit:Har synen på de objektorienterade systemutvecklingsmetoderna förändrats sedan näringslivet började tillämpa dessa i början av 1990-talet?Syftet med detta arbete har varit att jämföra näringslivets syn på tillämpningen av objektorienterade systemutvecklingsmetoder i dagsläget med synen som existerade i början av 1990-talet.Resultatet tyder på att tillämpningen av metoder och notationer går allt mer från egenutvecklade till det standardiserade hållet
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:12/21/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.