Details

Grad : Game design document for the game Grad

by Bengtsson, Jens

Abstract (Summary)
Rapporten är en reflexiv text som behandlar det verk som skapats och arbete som utförts under examensarbetet i medier, våren 2007 på Högskolan i Skövde. Verkets utgörs av ett designdokument som behandlar spelkonceptet ”Grad” som framarbetats under examensarbetet. Inledningsvis tas i texten upp de inspirationskällor och idéer som ligger till grund för arbetet. Vidare definieras den problemställning samt de mål som funnits under arbetet. Dessutom tas för arbetet viktiga begrepp upp och definieras. Därefter följer ett kapitel som tar upp de problem som behandlats under arbetet. Följande kapitel tar upp designdokument för spel och definierar dess egenskaper. Vidare tas den arbetsmetod som använts under arbetet upp. Slutligen sammanfattas slutsatsen av arbetet i ett kapitel om resultat och diskussion. 2 Reflexiv rapport av examensarbete för spelkonceptet ”Grad” Jens Bengtsson 2007-05-04 Innehållsförteckning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/20/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.