Details

Generation Y : En studie kring konsumtionsbeteende och dess betydelse för företag. Generation Y : A study in consumer behaviour and its meaning for companies.

by Andersson, Malin; Bjurling, Lovisa

Abstract (Summary)

Bakgrund: På dagens marknader kan förändrade förhållanden i samhället påverka konsumtionsmönster. Globaliseringen och Internet har bidragit till förändrade kommunikationsmönster vilket i sin tur också har påverkat generationerna. Vilket även gör att företagen till viss del då måste anpassa sig efter det eventuellt förändrade konsumtionsbeteendet.

Problemformulering: Vilka kommunikationsstrategier är viktiga för företagen att implementera för att de skall kunna tillgodose nya konsumtionsmönster och öka utsikterna för en långsiktig överlevnad?

Syfte: Syftet är att genom en analys av Generation Y:s konsumtionsmönster utvärdera förutsättningar för företags kommunikationsstrategier.

Metod: Undersökningen har både en kvantitativ och kvalitativ ansats. Metodtriangulering sker på generation Y. Endast primära data används.

Slutsats: I undersökningen framkom det att det är viktigt för företagen att förstå att generation Y’ s konsumtionsmönster är något förändrat gentemot tidigare generationer för att få en långsiktig överlevnad.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:consumer behaviour generation y involvement motivation and organizational structure konsumtionsbeteende involvering och organisationsstruktur business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.