Details

Fysik - kan det vara något för flickor? : En kvalitativ studie om undervisningsmetodikens betydelse för ämnet fysik

by Falk, Sabine

Abstract (Summary)
Examensarbete 10 poäng Inom lärarutbildningen Vårterminen 2006 Författare: Titel svenska: Titel engelska: Sabine Falk Fysik – kan det vara något för flickor? En kvalitativ studie om undervisningsmetodikens betydelse för ämnet fysik Physics – can it be something for girls? A qualitative study about teaching methodology and its significance for the subject physics Antal sidor: 43 Syftet med denna studie är att utforska högstadieflickors inställning till metodikfrågor i ämnet fysik. Studien granskar vilken slags undervisningsmetodik som dominerar dagens fysikundervisning samt undersöker vilken metodik flickor anser som mest befrämjande i meningen av förståelse, lärande, intresse och motivation till fortsatta fysikstudier. I teoridelen beskrivs den behavioristiska, kognitiva och sociokulturella metodiken samt teorin om socialkonstruktivistisk metodik som bästa undervisningsform inom naturvetenskapen. Studien visar att majoriteten av flickorna upplever sin undervisning som en mångsidig blandning av de tre nämnda metoderna. Intervjupersonerna uppnår en god förståelse om de undervisas kognitivt – med hjälp av laborationer – och om dessa distribueras både behavioristiskt och socialt; ett resultat som styrker den socialkonstruktivistiska teorin. För att upprätthålla det befintliga intresset för fysiken är valet av adekvat metodik betydelsefullt. För att utöka intresset och för att motivera flickorna till framtida fysikstudier är metodikfrågorna av mindre vikt. För elever med långsiktiga yrkesplaner har tillämpningen av välfunnen metodik knappt någon påverkan på deras programval. Däremot finns möjligheten att locka obeslutsamma elever till naturvetarprogrammet om de undervisas på ett sätt som ökar deras förståelse. Studien bekräftar andra undersökningar på området: de kvinnliga elevernas negativa attityd till ämnet fysik kan endast förbättras om fysikens ämnesinnehåll reformeras i riktning mot mer allmänbildning, mer vardagsanknytning och integrationen av kvinnligt favoriserade temaområden. Sökord: Naturvetenskaplig undervisning, fysik, undervisningsmetodik, behaviorism, konstruktivism, sociokulturalism, socialkonstruktivism, genusfrågor, intresse, motivation, förståelse, lärande, högstadiet Postadress Gatuadress Telefon Växjö universitet Vejdes plats 6 0470-708000 351 95 Växjö Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH SYFTE..................................................................................... 3 1.1 VÄGEN TILL STUDIEN ........................................................................................... 3 1.2 NULÄGESBESKRIVNING......................................................................................... 5 1.2.1 Betygen och rekrytering ...................................................................................... 5 1.2.2 Motivation ........................................................................................................... 6 1.2.3 Flickornas och forskarnas intryck av NO-undervisningen.................................. 6 1.2.4 Fysikundervisningens bristande koppling till vardagslivet................................. 7 1.2.5 Elevernas självkänsla.......................................................................................... 8 1.2.6 Attityder............................................................................................................... 8 1.3 SYFTET MED TVÄRSTUDIEN................................................................................. 10 2 UNDERVISNINGSMETODIK............................................................................. 11 2.1 UNDERVISNINGSMETODIKENS HISTORIA.............................................................. 11 2.2 FRIHET KONTRA GRÄNSSÄTTNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/24/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.