Details

Functional genomics in fish: towards understanding stress and immune responses at a molecular level

by Ribas Cabezas, Laia

Abstract (Summary)
Aquesta tesis doctoral està basada en estudiar la resposta immunològica dels peixos en models destrès i dactivació del sistema immune des la genòmica funcional. Laplicació de tecnologies moleculars com el Differential Display van permetre identificar y clonar por primera vegada en orades (Sparus aurata) y en altres especies de peix, el gen enolasa. Aquest enzim glucolític sha plantejat per primera vegada com un bon marcador molecular per estudiar el benestar dels peixos. Per mitjà de lús duna plataforma de microarrays dissenyada específicament per a salmònids, i altres metodologies biomoleculars, es va comprovar que els nivells denolasa eren regulats en diferents teixits y en diferents especies de peix, com també en adverses situacions per lanimal. Daltra banda, shan estudiat diferents gens immunològics candidats a ser possibles gens per lestudi del sistema immunològic dels peixos. Aquests gens shan estudiat a nivell dexpressió en teixits de truites (Oncorhynchus mykiss) mitjançant PCR convencional i PCR quantitativa, i lús de metodologies biomoleculars i bioinformàtiques. Entre ells, destaca el factor de transcripció PU.1, un gen indispensable per el desenvolupament de lhematopoesi. Aquest gen, sha clonat i caracteritzat per primera vegada en salmònids. Lexpressió de PU.1 sha estudiat mitjançant lús dhibridacions in situ en ronyó anterior y en cervell de truita. A més, lús de microarray en aquest dos teixits han permès fer un estudi exhaustiu i pioner a nivell de transcriptòmica en peixos. Les anàlisis del xip de microarray, ha revelat que grups de gens sactiven o sinhibeixen com a conseqüència dun estrès immunològic. En resum, aquesta tesis doctoral ha aplicat el desenvolupament de noves tecnologies moleculars pioneres en peixos, com el microarray, la clonació de noves seqüències gèniques i la bioinformàtica, per estudiar la genòmica funcional dels peixos en situacions dactivació dels mecanismes destrès i del sistema immune.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Tort, Lluís; MacKenzie, Simon

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:408 departament de biologia cel lular i fisiologia

ISBN:

Date of Publication:07/10/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.