Details

Frihandelns för- och nackdelar för Minst Utvecklade Länder

by Niroozad, Susan

Abstract (Summary)
År 1994 bildades World Trade Organization, en handelsorganisation som har ökad frihandel som mål. Organisationen har kritiserats hårt och motståndet mot frihandel har uppmärksammats alltmer. En vanlig kritik i debatten är den gällande utvecklingsländer och deras roll i samarbetet. Bland dessa länder finns en grupp på 48 länder som klassas som de Minst Utvecklade Länderna i världen. Handel från dessa länder utgör en liten del av världshandeln och har minskat under de senaste åren. Är den ökade frihandeln en bakomliggande orsak? Syftet med uppsatsen är dels att sammanställa debatten kring frihandelns för- och nackdelar för MUL-länder och dels att undersöka huruvida en ökad frihandel handelsmässigt kan gynna MUL-länder. Nyckelord Keyword handel, frihandel, MUL-länder, WTO, Juan Carlos Estibill Avdelning, Institution Division, Department Datum Date 2001-03-07 Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp ISBN Report category Licentiatavhandling Examensarbete ISRN Nationalekonomi 2001/10 C-uppsats X D-uppsats Serietitel och serienummer ISSN Title of series, numbering Övrig rapport ____ URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2001/nek/010/ Titel Title Författare Author Frihandelns för- och nackdelar för Minst Utvecklade Länder Free trade - Advantages and disadvantages in respect of Least Developed Countries Susan Niroozad Sammanfattning Abstract The World Trade Organization was founded in 1994 and the main goal is an increased free trade. The organization has met hard criticism and the resistance against free trade has increased. A common opinion in the debate is the one concerning developing countries and their role in the organization. Among the developing countries there are 48 developing countries which are classified as the Least Developed Countries in the world, and trade from these countries contribute to a small part of the total world trade. During the last years there has been a reduction in trade from the LDCs and one explanation might be the WTO and free trade. The purpose of this thesis is to present the debate around advantages and disadvantages from free trade to LDC and to examine if LDC could profit from an increased free trade. Nyckelord Keyword trade, free trade, LDC, WTO, Juan Carlos Estibill Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING .............................................................................................. 1 1.1 BAKGRUND ............................................................................................. 1 1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR............................................................. 3 1.3 AVGRÄNSNINGAR.................................................................................... 4 1.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT............................................................................. 4 1.5 KÄLLKRITIK ............................................................................................ 5 1.6 DISPOSITION............................................................................................ 5 2. HANDELSTEORI &
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:handel frihandel mul länder wto juan carlos estibill

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.