Details

Framtidsorienterad fysisk översiktlig planering :erfarenheter och slutsatser

by Laitila, Agneta

Abstract (Summary)
Syftet med denna licentiatuppsats är att med stöd av teorier, tillsammans med de empiriska studierna, synliggöra faktorer som är viktiga att uppmärksamma i den kommunala fysiska översikts-planeprocessen för att skapa ett framsynt och välgrundat planeringsresultat. Tre frågeområden har varit centrala; det första är vilka utgångspunkter och behov finns det när det gäller att implementera planeringsverktyg i den översiktliga fysiska planeringsprocessen. Det andra vilka synpunkter som planeringsaktörerna framhåller efter att ha testat några utvalda planeringsverktyg. Det tredje gäller de professionella fysiska planerarnas erfarenheter att hantera framtidssyn och planeringsverktyg. Arbetet omfattar två studier, en enkätundersökning och en intervjustudie. Enkätundersökningen genomfördes som en del i ett större delprojekt vars övergripande syfte var att på ett fördjupat sätt behandla de fysiska planeringsfrågorna och deras roll i arbetet för att skapa hållbara kommuner. En utvärdering av några olika planeringsverktyg låg till grund för enkätundersökningens genomförande. Urvalsgruppen var delprojektets deltagare. Intervjustudien genomfördes med planerare vars arbetsuppgifter omfattar kommunal översiktlig fysisk planering. Intresset var särskilt riktad till planerarnas erfarenheter av planeringsverktyg och framtidsaspekter knutna till dessa. Det övervägande intrycket av studierna har varit att det bland planeringsaktörerna saknas en djupare reflektion om det sätt som planeringsuppgifterna genomförs på och att ett medvetandegörande kan åstadkommas genom att planeringsverktyg implementeras i planeringsprocessens olika skeden.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.