Details

Flygbranschanalys : En fallstudie av fem flygbolag

by Ericsson, Jenny; Ibrahim, Akil; Nazem - Zomorrodi, Mohammad

Abstract (Summary)
Flyget är ett viktigt transportmedel i vårt utvecklade samhälle och det används i många olika sammanhang, men de vanligaste sammanhangen som man kanske först kommer att tänka på är flyget som transportmedel för privatresenärer eller affärsresenärer.Globaliseringen har resulterat i att människor har fått ett ökat behov av att resa och detta har medfört att flygbranschen spelar en större roll idag än tidigare. Den ökade efterfrågan på antalet flygresor i kombination med avregleringen av flygmarknaden har på ett naturligt sätt medfört att antalet flygbolag har ökat och givetvis konkurrensen med dem. Konkurrensen har drivit ner priset på flygbiljetterna och lågprisflygbolagen har varit de stora vinnarna i den här duellen. De har redan från början insett resenärernas behov av att kunna resa billigt och ta sig snabbt och enkelt dit de vill. De satsade på detta koncept och kunde genomföra det i och med att de såg till att kostnadseffektivisera i varje led. Detta visade sig vara väldigt framgångsrikt och de mer traditionella flygbolagen har mer eller mindre blivit tvungna att haka på konceptet med billiga flygbiljetter i någon form, för att bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden. Lågprisflyget förväntas ta marknadsandelar och vara framgångsrikt även i framtiden.Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur flygbranschen ser ut idag. Vilka tendenser som är speciellt framträdande, vilken riktning flygbranschen är på väg åt och vad man använder sig av för strategier för att erbjuda kunderna mervärde. Vi har kallat detta för en branschanalys, och i och med att vi inte kunnat bearbeta varje flygbolag i hela branschen, har vi låtit fem flygbolag få karaktärisera branschen i stort. De flygbolag som vi valt att studera närmare är: Malmö Aviation, SAS, Ryan air, Fly Me och Sterling.Vi har utfört denna undersökning genom en kvalitativ fallstudie. Detta har vi gjort därför att vi velat undersöka de olika bolagen på ett djupgående och holistiskt sätt. Informationen som vi använt oss av har vi fått genom dagsfärska tidningsartiklar, flygbolagens olika hemsidor och kanske framförallt genom intervjuer från flygbolagens olika representanter och en intervju från luftfartsverket.I den här uppsatsen kommer vi också att behandla framtida möjligheter för flygbranschen, så som exempelvis allianssammanslutningar och andra samarbetsformer. Miljöfrågorna har kommit att diskuteras mer och mer under senare tid och dessa aspekter har vi också tagit hänsyn till i uppsatsen. En del av syftet med uppsatsen har dessutom varit att undersöka vad de olika bolagen gör för att tillfredställa kunder och därmed hålla kvar sin konkurrenskraft på marknaden.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:04/18/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.