Details

Fleet Management System : realtidspositionering för effektiv hantering av fordonsflotta

by Blomberg, Kalle; Jernelöf, Frans

Abstract (Summary)
Detta examensarbete har genomförts vid Host Mobility AB i Göteborg. Host Mobility AB är ett ungt företag som utvecklar avancerade telematikdatorer och utvecklingsmiljöer för mobila applikationer. I dag erbjuder de flera olika telematikdatorer för olika tillämpningsområden och syften. Då Host Mobility endast har existerat i två år har de inte hunnit med att skapa en bred kundbas för sina telematikdatorer. Syftet med examensarbetet har varit att utreda och ta fram en systemlösning för ett mindre Fleet Management system vilket sedan skulle implementeras med Host Mobility AB:s telematikdatorer. Arbetet inleddes med en förstudie för att skapa en bild av vad ett Fleet Management system kan innebära. Efter genomförd förstudie utformades en systemdesign som sedan skulle utvecklas och implementeras i skarp miljö. Detta för att ha möjligheten att utvärdera systemet efter rätta förutsättningar. Under förstudien skapades ett förhållande till Betongindustri AB som ställde sig positiv till att pröva nya tekniker. De ställde sig till förfogande inför en testimplementering. Tillsammans med Betongindustri och Host Mobility utvecklades sedan ett webbaserat Fleet Management-system, där fordonens positioner och status valdes att prioriteras baserat på resultat från förstudien. Systemutvecklingen kan delas upp i två olika områden - hårdvara och mjukvara. Positioneringen skedde med hjälp av GPS och statusen reglerades via ett interface som placerades i förarhytten. Position och status förmedlades vidare till webbsystemet via GPRS och webbsystemet postade sedan informationen till en databas där den fanns åtkomlig för presentation i ett webbaserat kartverktyg. Testimplementeringen genomfördes under en tvåveckorsperiod där hårdvaran installerades i fyra betonglastbilar. Transportplanerarna kunde under projektets gång följa fordonens rörelser och status via webbsystemet. Förhoppningarna var att Betongindustri AB med hjälp av denna information skulle kunna planera Nyckelord Keyword GPS, GPRS, Fleet Management, realtidspositionering, telematikdator Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:gps gprs fleet management realtidspositionering telematikdator

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.