Details

Finns det fler än en faktor som påverkar pribildningen av aktier - en studie inom den svenska aktiemarknaden Is there more than one factor that influences the pricing of stocks - a study within the Swedish stock market

by Väkiparta, Janne

Abstract (Summary)

I denna uppsats undersöker jag huruvida CAPM eller APT modellerna ger resultat på den svenska aktiemarknaden mellan 1998 och 2007. Jag undersöker om någon av dessa modeller passar in i den svenska aktiemarknaden och hurdan är resultatet. Det som gör uppsatsen intressant är att jag använder båda modellerna i en och samma studie och jämför resultatet av uppskattningar av modellerna. Som markandsindex har jag använt OMXS30 index och som makroekonomiska variabler i APT-modellen har jag använt inflation, oljepris, industriproduktionsindex och ränta. Resultatet av studien är att med de makroekonomiska variablerna, som jag har använt, ger både CAPM och APT likvärdiga resultat. Slutsatsen av min studie är att APT med de rätta variablerna är en bättre modell att skatta priset på aktier än CAPM.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:capm apt stock market aktie aktiemarknad economics nationalekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.