Details

Fatigue assessment of riveted bridges

by Larsson, Tobias, PhD

Abstract (Summary)
Många av dagens järnvägssträckningar byggdes i början av 1900-talet, de flesta av broarna som uppfördes är fortfarande i drift. Anledningen till detta är att vid 1900-talets början ändrades axellaster på lok och vagnar, för att fastställa att de broar som då konstruerades skulle kunna fortsätta att vara i drift trots liknande ändringar dimensionerades dessa så att det skulle finnas en extra reserv. Situationen med en ökande andel av äldre broar som börjar närma sig sin dimensionerande livslängd är liknande i många av de Europeiska länderna och på grund av det stora antalet är det omöjligt att byta ut alla. För att kunna utföra grundligare beräkningar angående resterade livslängd måste förbättringar av nuvarande bärighetsberäkning genomföras. För att göra en bedömning var dessa ändringar är möjliga att utföras och få störst inverkan måste beräkningsprocessen kännas till samt de områden identifieras i en bro som är kritiska och behöver extra tillsyn. För att tillmötesgå detta har denna avhandling fokuserat på områdena materialegenskaper hos broar uppförda innan 1940 och hur den kvarvarande utmattningskapaciteten av nitade broar ska utvärderas. Genom att samla information om materialegenskaper hos broar uppförda innan 1940 och sammanställa dessa till en databas har en bättre bild av de parametrar som påverkar bärförmåga hos broar blivit fastställd. Genom att använda denna information vid beräkningar av broars bärförmåga kan ett bättre utnyttjande uppnås vilket öppnar för möjligheten till en lasthöjning.Gällande utmattning har forskning bedrivits på, balkar i sekundärstrukturen hos broar, lång och tvärbalkar. På grund av deras utsatta position är dessa balkar exponerade för högre grad av utmattning än övriga delar i en bro. Arbete har bedrivits för att utvärdera vilken detaljkategori som bäst beskriver utmattning hos nitade balkar. Detta har gjorts genom att undersöka utmattningsförsök från tidigare forskningsprojekt och att sammanställa dessa för att erhålla en bild av vilken detaljkategori som beskriver nitade balkars utmattnings kapacitet bäst.Ytterligare arbete som har utförts beträffande utmattning har varit att fastställa kvarvarande livslängd hos förband mellan lång och tvärbalkar. Brottmekanik har varit basen för denna undersökning av hur styvheten hos förband mellan balkar avtar med längden på en spricka. Undersökningar utfördes även om hur dessa förband ska modelleras för att erhålla de egentliga spänningarna i en bro, modellerna validerades mot mätningar.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:978-91-86233-13-6

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.