Details

Fathers' experiences of having an infant born prematurely

by Lindberg, Birgitta

Abstract (Summary)
Det övergripande syftet med denna licentiatuppsats var att beskriva pappors upplevelser av att få ett barn som är fött för tidigt. Tidigare forskning har till stor del fokuserat på mödrars erfarenhet av att få barn som är födda för tidigt. Det finns begränsad vetenskaplig kunskap när det gäller mäns upplever att få ett barn som är fött för tidigt. En sådan kunskap är viktig för att kunna möta och stödja dem utifrån deras unika upplevelser och behov. Detta visar på ett behov av forskning som belyser mäns upplevelser i samband med att få ett barn som är fött för tidigt. Licentiatuppsatsen består av två delstudier, delstudie I, där syftet var att beskriva pappors upplevelse av barnets födelse och delstudie II, där syftet var att beskriva upplevelsen att bli pappa till ett barn som är fött för tidigt. I studierna ingår åtta män, som har blivit pappa till ett barn som är fött för tidigt och där barnet har vårdats på en neonatalavdelning. Kriterier för att få delta i studien var följande: att vara pappa till ett barn som är fött för tidigt och som därigenom krävt vård på en neonatalavdelning, dessutom skall barnet vara fött innan graviditetsvecka 36. Kvalitativa forskningsintervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Papporna ombads berätta om sina egna upplevelser av att få ett barn som föddes för tidigt. Intervjuerna spelades in och skrevs därefter ut ordagrant. Utifrån syftet valdes kvalitativ tematisk innehållsanalys som metod för att analysera intervjuerna. Resultatet visade att barnets födelse kom helt oväntad och beskrevs av papporna som att plötslig befinna sig i en situation som de aldrig tidigare hade reflekterat över skulle kunna hända. De hade ingen erfarenhet av för tidigt födda barn, vilket var något totalt nytt och helt oväntat. Männen hade svårigheter att förstå vad som hände, eftersom allt gick så snabbt och från början var det svårt för dem att hantera situationen. Bristen på egen kunskap medförde att de hade en mängd frågor. Att få veta vad som skedde och att få information beskrevs som nödvändigt och var en förutsättning för att känna mindre oro. Papporna såg det som viktigt att sätta mor och barn i första hand, de kände sig ansvariga för dem och vaktade för familjens bästa. Fokuseringen på mor och barn gjorde att de satte sina egna känslor åt sidan och glömde bort egna behov. Papporna oroade sig för att barnet inte skulle överleva, eller att barnet hade fått skador, samt hur barnet skulle påverkas i framtiden. Trots allt så upplevdes lycka och det var överväldigande att få bli pappa. Männen ville vara nära och mycket av stressen som upplevdes relaterades till att inte få vara tillsammans med mor och barn. Initialt så fungerade papporna som en länk mellan mor och barn. De ville vara en naturlig del i vården, men beskrev att de inte alltid fick vara involverade i den utsträckning som önskades. Männen utryckte att de hade egna behov och ville ha någon att prata med och någon som lyssnade på dem. Att få prata gjorde att det var lättare att bearbeta det som de hade gått igenom. Det tog tid innan de riktigt kunde känna sig som pappa. Männen såg även det som hade varit positivt med att barnet föddes för tidigt, som exempelvis tillfälle att få längre tid för att lära känna sitt barn och att känslorna för barnet växte hela tiden. Den tidiga födelsen medförde att papporna hade möjlighet att vara med barnet och att vara involverade i vården. De upplevde sig vara utbildade av professionella i att ta hand om sitt barn. Männen blev med tiden mer trygga i sin roll som pappa, men kände trots det behov av stöd under tiden på barnavdelningen. När familjen slutligen kom hem kunde den riktiga känslan av att vara pappa upplevas och livet blev mer normalt. Trots att det var förenat med mycket stress och påfrestningar så kunde papporna uppleva att de hade vunnit erfarenheter av det som de hade gått igenom, de hade vuxit som person och värderade livet på ett annorlunda sätt. Relationen till partnern hade stärkts, samtidigt som medvetenheten fanns om att det hade kunna leda till en kris i förhållandet. Allt eftersom tiden gick så upplevde männen att livet mer och mer återgick till det normala, barnet utvecklades och de tänkte mer sällan på att barnet var fött för tidigt. Trots att det finns likheter mellan att få ett barn som föds i fullgången tid och att få ett barn som föds för tidigt, så är det av stor vikt att ha kunskap och förståelse för de specifika upplevelser som pappor har efter att ha fått ett barns om är fött för tidigt. Det är även betydelsefullt att se till de skillnader som kan finnas mellan mäns och kvinnors olika upplevelser efter att ha blivit föräldrar till ett barn som är fött för tidigt. Resultatet från denna studie är viktig för föräldrar som har fått ett barn som är fött för tidigt, både för föräldrarna som enskilda individer, men också för dem som familj. Resultatet är även betydelsefullt för personal som vårdar barn som är födda för tidigt och deras familj. Det är av stor betydelse att förbättra och skapa möjligheter att ge kvalificerat stöd till föräldrar som har fått ett barn som är fött för tidigt, men även att se dem som individer i behov av olika sorters stöd och hjälp.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.