Details

Faktorer som kan ha samband med företags lönsamhet : En empirisk studie på de 20 största bolagen på Stockholmsbörsen Factors that can correlate with corporate profitability : An empirical study of the 20 largest public corporations on the Stockholm stock market

by Karell-Holmgren, Kasper; Mirza, Pauline

Abstract (Summary)

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om det finns något samband mellan företags lönsamhet och dess kapitalstruktur, storlek eller branschtillhörigheten. Detta innebär att en empirisk studie kommer att ske på soliditet, omsättning samt branschtillhörigheten för att se hur och om det finns något samband mellan lönsamheten och dessa tre faktorer. Vidare är syftet även att undersöka om det kan finnas något samband mellan företags lönsamhet och företags standardavvikelse på räntabilitet.

Metod: Undersökningen är en empirisk studie med en deduktiv kvantitativ och kvalitativ ansats. Empirin undersöks med olika statistiska metoder såsom regressionsanalys och korrelationsberäkning.

Teori: Uppsatsen har utgått från teorier gällande kapitalstruktur och lönsamhet. Nyckeltalen som används från dessa teorier är soliditet respektive räntabilitet på eget kapital.

Empiri: Data från de 20 största börsnoterade företagen på Stockholmsbörsen har samlats in från företagens årsredovisningar 2003-2007. Den data som tagits fram är data på företagens lönsamhet (räntabilitet på eget kapital), kapitalstruktur (soliditet), storlek (omsättning), samt lönsamhet för företag utöver de 20 valda företagens, detta för att användas i analysen av branschtillhörigheten.

Resultat: Resultatet av undersökningen visar att det inte finns något signifikant samband mellan vare sig företags kapitalstruktur och lönsamheten, företagsstorlek och lönsamheten, branschtillhörigheten för ett företag och lönsamheten eller standardavvikelse på räntabilitet och lönsamhet.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:profitability capital structure solidity turnover line of business regression correlation hypothesis testing lönsamhet kapitalstruktur soliditet omsättning branschtillhörighet korrelation hypotesprövning studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.