Details

Faktorer som kan påverka elevers motivation till lärande : En enkätundersökning bland elever om olika faktorers möjliga samband med elevers skolmotivation

by Gustavsson Lund, Annie; Dahné, Anna

Abstract (Summary)

 

SAMMANFATTNING

 

Annie Gustavsson Lund , Anna Dahné

Faktorer som kan påverka elevers motivation till lärande

Factors that can affect students motivation towards learning

En enkätundersökning bland elever om olika faktorers möjliga samband med elevers skolmotivation

Antal sidor: 24

 

 

Syftet vi har med vår undersökning är att få en större kunskap om möjliga faktorer som kan påverka elevers mo-tivation att lära samt sambanden mellan dessa faktorer. Vi vill även få en djupare kunskap angående motivation och lärande. Frågeställningarna är följande:

- Vad är motivation och lärande?

- Vilka faktorer kan påverka elevers intresse samt motivation till lärande?

- Undersöka vilka samband det finns mellan dessa faktorer.

För att få svar på dessa frågor har vi genomfört en kvantitativ studie med en enkätundersökning som genomför-des bland 111 elever, fördelade på nio klasser i år tre i Nässjö kommun.

Resultatet, från vår undersökning, visar att det finns mer eller mindre samband mellan de faktorer som vi valt att undersöka. Högst samband med de beroende variablerna engagemang, motivation, glädje samt intresse visar kon-takten med vuxna på skolan (, 520). Detta tyder på att de vuxna som arbetar på skolan är viktiga för elevernas motivation, engagemang, intresse samt glädjen att gå till skolan. Även föräldrarna spelar en betydande roll. Vän-nerna är viktiga, men med motivationen visades ingen korrelation (, 000). Lärande är en process som pågår hela livet och inte bara i skolan. Skolan är bara en liten del av varje enskild individs lärande vilket sker i alla vardagli-ga miljöer och sammanhang. Lärandet ska utveckla eleven, ge eleven kunskap och verktyg för olika situationer som kan uppstå i livet. Skolans och lärarens viktigaste uppgift är att lära eleverna att lära. Motivation kan beskri-vas som en grundläggande tanke. Motivation är alltså inte i första hand en egenskap. Motivation handlar inte hel-ler om "viljan" finns eller saknas, utan det handlar om bemötande. Motivation är en tolkning som man kan göra av den andres beteende. Detta påverkar hur det fortsatta samspelet kan utvecklas.

 

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:motivation lärande lärandemiljö engagemang grundskola achievment primaryschool learning

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.